Filipstads kommun startsida

Hjälp och stöd till funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar.

För vem gäller lagen?

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Lagen (LSS) gäller för personer som uppfyller något av ovanstående kriterier. En utredning genomförs för att fastställa den så kallade personkretstillhörigheten. Om man inte tillhör någon personkrets har man möjlighet att ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

LSS beskriver 10 rättigheter

Verksamheten i Filipstad är uppbyggd för att på ett bra sätt tillgodose dessa rättigheter:

1. Rådgivning och personligt stöd

Lagen ger rätt till stöd av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med sin funktionsnedsättning. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist. Rådgivningen skall vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Region Värmland är huvudman och ansvarig för insatsen och man ansöker hos Regionens LSS-handläggare.

2. Personlig assistans

Om man har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande och funktionsnedsättningen gör att man har ett stort hjälpbehov för att tillgodose sina grundläggande behov (personlig hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation) kan man ha rätt att få personlig assistans.

I de fall det grundläggande behovet är mer än 20 timmar i veckan, kan man ansöka om assistansersättning enligt Lagen om assistansersättning (LASS) hos Försäkringskassan. Om man erhåller assistansersättning enligt LASS, kan man välja att få assistansen utförd av en privat utförare eller av kommunen. Man kan även välja att själv ta fullt arbetsgivaransvar.

3. Ledsagarservice

Den person som omfattas av lagen och inte har personlig assistans kan ha rätt till ledsagarservice. Det kan innebära hjälp och stöd för att exempelvis besöka vänner eller delta i kulturlivet. Ledsagarservicen skall vara en personlig service och anpassas efter individens behov.

4. Kontaktperson

Avsikten med insatsen kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. En viktig uppgift för kontaktpersonen ska vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsaktiviteter.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservicen finns både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig på dagar, kvällar, nätter och helger. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Genom korttidsvistelse kan anhöriga få avlösning och avkoppling. För personen med funktionsnedsättning kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar. Korttidsvistelsen har alltså två syften och det är tillräckligt att insatsen gäller ett av dem.

Korttidsvistelsen kan erbjudas både som regelbunden insats och som en lösning i akuta situationer. Insatsen bör vara tillgänglig både under dagtid och under kvällar, nätter och helger.

Korttidsvistelsen kan arrangeras i olika former, till exempel i särskilda korttidshem, genom stödfamiljer eller i form av lägervistelse. Den enskildes eller en enskild familjs önskemål och behov bör så långt som möjligt vara avgörande vid utformningen, men den kan också påverkas av lokala förhållanden.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsynen är en fritidsverksamhet för barn över 12 år och som till följd av sin funktionsnedsättning har ett fortsatt behov av fritidstillsyn efter 12 års ålder. Man kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta skall vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formerna är servicebostad och gruppbostad. Den som omfattas av lagen kan också ha rätt till en särskilt anpassad bostad. Man kan ha rätt till insatsen om man behöver hjälp med sin omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen t.ex. hjälp med att:

  • äta, dricka och förflytta sig,
  • sköta personlig hygien och klä sig,
  • sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,
  • kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,
  • göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,
  • planera framåt.

I Filipstads kommun finns tre gruppbostäder (en i Lesjöfors och två i Filipstad) för personer som omfattas av LSS. I varje gruppbostad bor fem eller sex personer som förutom sina privata lägenheter också har gemensamhetsutrymmen. Där finns tillgång till personal dygnet runt.

10. Daglig verksamhet

Den som tillhör personkrets 1 eller 2 kan ha rätt till Daglig verksamhet. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-arbete och inte heller utbildar sig. Verksamheten bedrivs i Filipstad.

Inflytande och medbestämmande

Alla insatser enligt LSS är frivilliga! Personen med funktionsnedsättning ska i möjligaste mån själv vara med och ha inflytande och medbestämmande över utformningen av insatserna.

Personen med funktionsnedsättning, vårdnadshavare (för barn under 15 år), god man eller förvaltare kan ansöka om insatser enligt LSS.

Individuell plan

Du som har insatser enligt LSS kan begära en individuell plan. Denna plan är till för att samordna och klargöra ansvarsområden för olika personer som du träffar i din vardag. På planen diskuteras de frågor som du tycker är viktiga för dig. Planen dokumenteras och sparas för uppföljning efter 6-12 månader.

Vad betalar man?

Om du blir beviljad en insats är den kostnadsfri. Det du kan komma att betala är matkostnad om du bor på elevhem, eller vistas på fritids eller korttids. För de barn som bor i familjehem eller boende unga så ska föräldrarna bidra med omkostnader runt barnet. Om du är beviljad boende vuxna betalar du för ditt boende men inte för det stöd som du får i ditt hem.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utför tillsyn av kommunernas LSS- verksamhet. LSS kräver ofta väl samordnade och integrerade insatser från olika verksamheter. Gränserna mellan den enes och den andres ansvar är ibland otydlig. Det betyder att IVO inte bara granskar den enskilda verksamheten, de tittar även på hur hela vårdkedjan fungerar och om och hur samverkan sker mellan olika utförare.

Rätten att överklaga

Den som inte är nöjd med sitt beslut kan överklaga detta till Förvaltningsrätten. Tillsammans med sitt beslut får man en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur man går till väga för att överklaga. Man kan även få hjälp att överklaga av sin handläggare.

Hos vem ansöker man?

Fyll i blanketten som finns bland våra e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS-handläggare, telefon: 0590-612 59

Vi finns i samma byggnad som Filipstads Vårdcentral, Vikhyttegatan 14, 4:e våningen, väntrummet rakt fram ur hissen.

Du kan också kontakta oss om du önskar ett besök eller ett möte för mer information eller för att göra en ansökan.

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad