Filipstads kommun startsida

Personligt ombud

Insatsen riktar sig till dig som är 18 år eller äldre, har långvariga psykiska funktionsnedsättningar och har svårt att få vardagen att fungera.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan de arbetar fristående och kostnadsfritt. Naturligtvis har dem tystnadsplikt.

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga Ombud.

Vad gör ett personligt ombud

- Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.

- Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.

- Ombudet arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning mot andra myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

- Har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.

-Har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Hur får man ett personlig ombud?

Genom att ringa eller skriva direkt till de personliga ombuden i ditt område. Eller att någon hjälper dig att förmedla kontakten. Huvudsaken är att du som vill ha ett personligt ombud uttrycker det som din egen önskan. Det görs alltid en individuell bedömning om personligt ombud kan stötta dig eller inte.

För att kontakta personligt ombud Värmland, gå in på deras hemsida Länk till annan webbplats. eller ring:

Åsa Jildesten 054-540 53 36

Christel Iversen 054-540 53 39