Filipstads kommun startsida

Bidragsbestämmelser för barn & ungdomsverksamhet

För att en förening ska kunna få föreningsstöd så ska ett antal villkor uppfyllas.

För att en förening ska kunna få föreningsstöd skall följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunstyrelsen. Verksamheten skall bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.
 • Föreningen skall ha minst 10 medlemmar under 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag utgår endast till föreningar med verksamhet i åldersgruppen 7-20 år.
 • Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.

Bidrag utgår endast till ideella föreningar, ej till:

 • ekonomiska föreningar
 • stödföreningar, supporterklubbar
 • elevföreningar
 • politiska föreningar

Föreningsbidragen gäller inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.

Riktlinjer för bidrag till föreningar

Filipstads kommun anser det angeläget att de kultur- och fritidspolitiska målen tydligare styr bidragsgivningen till föreningsverksamheten:

 • Föreningslivets mångfald i hela kommunen ska främjas.
 • Verksamheter som satsar på människor, natur- och friluftsliv bör prioriteras.
 • Målen ska stimulera de föreningar som har ideér om nya verksamhetsformer med avsikt att öka medlemsaktiviteten samt stödja och utveckla kommunens ungdomsverksamhet, samt
 • stödja nya ideér och verksamheter som motverkar drogmissbruk, våld, mobbing, rasism, tidig utslagning inom idrotten och som engagerar ungdomar av båda könen i föreningsverksamheten.

Stödformer

Stödet till föreningen ses ur ett helhetsperspektiv, utifrån verksamhetens omfattning och kostnader och bedöms på grundval av verksamhetsplan med budget, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse samt samtal mellan föreningen och politiker och tjänstemän från kommunstyrelsens kultur-och föreningsutskott.

Följande stödformer ska normalt användas:

 • Kontantstöd
 • Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler (ungdomsverksamhet upp till 20 år 25:-/tim, vuxna 50:-/tim)

Föreningsdrivna anläggningar

Samtliga kostnader för driften av anläggningarna ska regleras via avtal mellan kommunen och aktuell förening.

Att ansöka om föreningsstöd

Ansökan om föreningsstöd skall göras av föreningen senast den 30 september och avse kommande kalenderår.

Ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser
 • underlag för föreningsbidrag
 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • ekonomisk berättelse från senaste årsmötet
 • revisionsberättelse från senaste årsmötet
 • redogörelse för föreningens information till medlemmarna ang droger och alkohol, mobbing och rasism.

Överenskommelse om föreningsstöd skall dokumenteras och underskrivas av båda parter. I överenskommelsen skall framgå vilket stöd föreningen är beviljad och vilken verksamhet föreningen skall bedriva för att få stöd. Överenskommelsen skall även innehålla uppgift om tidpunkt för utbetalning. Överenskommelsen mellan kommunstyrelsen och föreningen omfattar 1 år.

Senast uppdaterad: 2019-09-25