Filipstads kommun startsida

Biking Värmland

Cyklister med hög fart i skogen

Projektet Biking Värmland är en infrastrukturiell insats för att förbättra allmänhetens förutsättningar för ett aktivt fritids- och friluftsliv med cykling samt besöksnäringsföretagens förutsättningar att utveckla cykelturism i Värmland.

Om projektet

Filipstads kommun är projektägare. I projektet samverkar vi med andra projekt och organisationer som Visit Värmland, föreningen Värmlandsleder och Skogsriket Värmland. Projektet startade hösten 2018 och pågår tom januari 2022.

Projektet ska genomföras genom att:

 • anlägga 38 mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder.
 • ta fram ett gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning av cykelleder som fungerar både nationellt och internationellt.
 • att det finns en organisation för fortsättningen som samordnar, äger kriterierna, följer upp och kontrollerar lederna.

Kvalitetskriterierna består av både minimikrav och råd för BikingVärmland leder. Dessa handlar om:

 • Förhållandet till markägarna (skriftliga avtal, kontinuerliga kontakter)
 • Dokumentation på lagkrav (tex samråd och tillstånd)
 • Upplevelsevärden för besökaren (klassificering och skyltning, information, tillgänglighet och service)
 • Skötsel (att det finns en godkänd skötselplan)

Mål med projektet

 • Ta fram ett gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning av cykelleder som fungerar både nationellt och internationellt.
 • Anlägga 38 mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder, i 11 av länets kommuner.
 • Komma fram till en organisation för fortsättningen som samordnar, äger kriterierna, följer upp och kontrollerar lederna.

Projektets övergripande mål är att genom infrastrukturella insatser enas om ett, för Värmland, gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning som fungerar både nationellt och internationellt. En plattform ska skapas för samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer när det gäller cykel. Inom ramen för projektet ska vidare förutsättningar ges för att skapa de spetsprodukter och attraktioner som Värmland behöver som resmål när det gäller cykel. Projektet ska långsiktigt möjliggöra att förutsättningarna ökar för befintliga anläggningar till säsongsförlängning.

Projektet kommer utgå från att skogens natur- och kulturmiljövärden ska bibehållas vilket ligger i linje med ett av regeringens miljömål, Levande skogar. Projektet fokuserar här på friluftsliv. Med infrastrukturella insatser för cykel skapas goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva och att arbetet med ohälsa främjas. Naturen tillgängliggörs. Det innebär att möjligheten att vistas i natur- och kulturmiljöer är stor och människors olika behov tillgodoses ytterligare. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och förvaltas långsiktigt. Projektets målsättning med en plattform för samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer bidrar ytterligare till att fler människor kan ägna sig åt friluftsliv. Friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten.

Resultat

 • Vi har nu ett gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning av cykelleder som fungerar både nationellt och internationellt.
 • Vi har drygt 96 mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder, i 8 av länets kommuner. Det finns 20 startplatser/ledhuvuden med information om lederna. Av lederna går ungefär 26 mil på stig, 66 mil på grus- och skogsbilvägar och 4 mil på asfalt. Det finns sammanlagt över 60 leder.
 • Vi har en organisation för fortsättningen som samordnar, äger kriterierna, följer upp och kontrollerar lederna. Vi har lämnat över till dem att fortsätta arbetet. De som tar vid är Visit Värmland, den regionala besöksnäringsorganisationen.
 • Resultatet är även att samarbeten har utvecklats kring leder mellan och inom kommunerna, föreningar, företag inom besöksnäringen.

Projektet finansieras av

Länstyrelsen (Landsbygdsprogrammet, EU:s landsbygdsfond), Region Värmland, kommunerna Filipstad, Arvika, Eda, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng samt Sparbanksstiftelsen ALFA, Westra Wermlands sparbank och Fryksdalens sparbank.

Deltgande kommuner

Filipstad
Arvika
Hagfors
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Sunne
Torsby

Kontaktuppgifter

Projektägare Filipstads kommun
Klara Thorell
klara.thorell@filipstad.se, 0590-611 75

Logo EU Landsbygdsfonden
Logotyp Region Värmland blå