Filipstads kommun startsida

Externt finansierade projekt

Här hittar du information om några av de externt finansierade projekt som Filipstads kommun driver eller medverkar i.

Så här arbetar Filipstads kommun med externt finansierade projekt

För att kunna åstadkomma mer och göra bättre saker på många områden - för kommunens bästa - är Filipstads kommun delaktiga i olika projekt. Många av dem delfinansieras av Europeiska unionen (EU). Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten vid ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns olika EU-stöd att söka som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Många av kommunens projekt finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och rör olika arbetsmarknadsprojekt. Nedan finns information om de olika projekten.

Pågående projekt

Här hittar du information om några av de projekt som pågår inom kommunen och regionen.


Logo EU

AMIF Mellanrummet

Projektfakta;

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Pågår 2023-02-01 till 2025-12-31.

Sammanfattning

Projektet Mellanrummet ger möjlighet för tredjelandsmedborgare med ingen eller mycket begränsad skolbakgrund att delta i strukturerat lärande genom att erbjuda lärandeprocesser med låga tröskelvärden. Fokus ligger på att få bättre demokratiska färdigheter, stärka hälsan och föräldraskapet samt förbättra samhällsintegrationen.

Projektet utgår från målgruppens förutsättningar i kombination med lokalsamhälle och förvaltningsverksamheter.

Kontaktpersoner:

Jenny Brodén
0590‑60 88 13
jenny.broden@filipstad.se

Susanne Berggren
0590‑614 06
Susanne.Berggren@filipstad.se


Värmlands skolsamverkan

Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, Region Värmland och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Läs mer om Värmlands skolsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Avslutade EU-projekt


Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Konkurrenskraftiga butiker och boenden

Projektet möjliggör för företag att möta samhällsutvecklingen med kompentensutveckling för lönsamhet i ett föränderligt arbetsliv. Detta resulterar i ökad konkurrenskraft, individerna blir mer entreprenöriella och bättre anpassade för ett samhälle där horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering) är ett naturligt inslag. Företaget och individerna blir mer attraktiva för marknaden.

Entreprenöriell arbetsplats genom:

Omvärldsbevakning
Digitalisering
Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. (Horisontella principer)

Mer om Konkurrenskraftiga butiker och boenden


Logotyp EU utvecklingsfonden

Hållbar handelsutveckling i staden 2.0

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projektet ska bidra till ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft i deltagarkommunerna och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs- och verksamheter inom handeln. Projektets mål är att små- och medelstora företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om butikskoncept.

För mer information ta kontakt med Maria Thiery Wase.


ESF-projektet Stepstone

Logotyp Stepstone, en orange streckgubbe springer på en bräda format av bokstäverna STT
Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Projektägare: Filipstads kommun

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 15 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-12-31.

Stepstone ESF

Stepstone är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och genomförs i samverkan med sex kommuner i Värmland och Dalarna.

Gemensamt för de samverkande kommunerna är att vi står inför kompetensförsörjningsutmaningar samtidigt som många kommuninvånare saknar arbete.

Projektet vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. I projektet jobbar vi med validering av kunskaper som ett sätt att nå förbättrad matchning och etablering på arbetsmarknaden eller som ett sätt att förbereda deltagarna inför kommande utbildningsinsatser. Valideringen synliggör människors förmågor och kunskaper och är en metod som ger ett dokumenterat och kvalitetssäkrat kompetensintyg efter genomförd validering.

Vi jobbar tätt tillsammans med Vuxenutbildningen, kommunala verksamheter och det lokala näringslivet.

Arbetsgivare som är intresserade av att ta emot praktikanter för att vägleda i valideringsprocessen, tveka inte att kontakta projektledare nedan för en diskussion hur vi kan samverka och ge kommuninvånare en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom praktik i er verksamhet.

För mer information ta kontakt med Mazlum Dogan.


ESF-projektet Move

MOVE logotyp med EU, Filipstads kommun och Storfors kommuns logotyp.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden.

MOVE medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och den totala stödsumman är 6 871 402 kronor. Projektet pågår under perioden 2020‑2022 och är indelad i tre olika faser. Syftet är att få individer i målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa närmre arbetsmarknaden. Både Filipstads och Storfors kommun deltar i projektet.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden. Detta görs genom att fyra stora arbetsgivare i kommunen har fått tala om vilken kompetens de behöver och vill anställa framöver. I det riktade utbildningspaketet blandas teori och praktik. Även frihetliga värderingar samt information om välfärdssamhällets villkor ingår. Alltför att rusta individen ordentligt.

Arbetslösheten är idag tyvärr cirka tio gånger så stor bland utrikesfödda som bland inrikesfödda i kommunen. Detta vill projektet råda bot på. En viktig identifierad framgångsfaktor är att arbetsgivare har påverkat utbildningspaketet för att säkerställa en kompetensmatchning.

För mer information ta kontakt med Mazlum Dogan.


Experio Worklab

Projektet finansieras av EU med drygt 30 miljoner kronor och pågår 2019-05-01-2022-09-30.

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. Vi använder tjänstedesign där vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra arbetssätt och testa nya vägar.

Projektägare är Region Värmland och projektet består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Projektdeltagare är: Eda kommun, Filipstads kommun, Finsam Värmland/DAL Försäkringskassan, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland och Säffle kommun.

Kontaktperson i Filipstads kommun är Kristina Ling. Hon nås på kristina.ling@filipstad.se


Mötesplatsen Fredsplatsen Morokulien

Finansiär: Interreg Sverige-Norge

Insatsområde: Sysselsättning

Projektet finansieras av EU med drygt 200 000 kronor och pågår 2019-06-01-2021-12-31.

Projektet syftar till att främja sysselsättning och gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden i gränsregionen Värmland-Hedmark när det gäller bygg, anläggning och kulturarv. Gymnasieungdomar från Spångbergsgymnasiet får möjlighet att delta i restaureringen av Fredsmonumentet och förvärva arbetsmarknadskunskap samt utbyte med SME och Skarnes Skola i Eidskog.

För mer information ta kontakt med Hans Ryhed hans.ryhed@filipstad.se.


Delmos - Elverket


Logo EU

Yrkesväg

Logo Yrkesväg

Projektfakta; projektet finansieras av AMIF med drygt 111 miljoner kronor i sin helhet. Projektägare är Länsstyrelsen Värmland. Projektet startade november 2022 och Filipstads kommun lämnade projektet februari 2023.

Presentation Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

För mer information ta kontakt med Ulrika Larsen.


Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Yrkesväg Värmland

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 9 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-06-30.

Presentation Yrkesväg Värmland ska skapa en plattform för interkommunalt och regionalt lärande och erfarenhetsutbyte som bidrar till utveckling av yrkesutbildningsinsatser för målgrupperna utrikes födda kvinnor och män i Värmland för att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden.