Filipstads kommun startsida

Externt finansierade projekt

Här hittar du information om några av de externt finansierade projekt som Filipstads kommun driver eller medverkar i.

Så här arbetar Filipstads kommun med externt finansierade projekt

För att kunna åstadkomma mer och göra bättre saker på många områden - för kommunens bästa - är Filipstads kommun delaktiga i olika projekt. Många av dem delfinansieras av Europeiska unionen (EU). Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten vid ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns olika EU-stöd att söka som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Många av kommunens projekt finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och rör olika arbetsmarknadsprojekt. Nedan finns information om de olika projekten.

Pågående projekt

Här hittar du information om några av de projekt som pågår inom kommunen och regionen.


ESF-projektet Move

MOVE logotyp med EU, Filipstads kommun och Storfors kommuns logotyp.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden.

Mer om MOVE-projektet


ESF-projektet Stepstone

Logotyp Stepstone, en orange streckgubbe springer på en bräda format av bokstäverna STT
Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Projektägare: Filipstads kommun

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 15 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-12-31.

Presentation; Projektets övergripande mål är att på lång sikt förändra det befintliga utbildningssystemets struktur och innehåll för att kunna mäta målgruppens faktiska kompetensnivå. En mer individuellt anpassad studiegång ökar genomströmningen och resultatet samt ger en bättre förberedelse inför ett aktivt arbetsliv.

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv breddas tillgången till branschvalidering till att omfatta fler yrken och kompetensområden vilket kommer bidra till en mer jämlik validering så att både kvinnor och män får möjlighet att få sin yrkeskompetens kartlagd, bedömd och erkänd.

För mer information ta kontakt med: Kerstin Carlvik kerstin.carlvik@filipstad.se


Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Yrkesväg Värmland

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 9 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-06-30.

Presentation Yrkesväg Värmland ska skapa en plattform för interkommunalt och regionalt lärande och erfarenhetsutbyte som bidrar till utveckling av yrkesutbildningsinsatser för målgrupperna utrikes födda kvinnor och män i Värmland för att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden.

För mer information ta kontakt med Peter Ramqvist.


Logotyp EU utvecklingsfonden

Hållbar handelsutveckling i staden 2.0

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projektet ska bidra till ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft i deltagarkommunerna och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs- och verksamheter inom handeln. Projektets mål är att små- och medelstora företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om butikskoncept.

För mer information ta kontakt med Maria Thiery Wase.


Experio Worklab

Projektet finansieras av EU med drygt 30 miljoner kronor och pågår 2019-05-01-2022-09-30.

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. Vi använder tjänstedesign där vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra arbetssätt och testa nya vägar.

Projektägare är Region Värmland och projektet består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Projektdeltagare är: Eda kommun, Filipstads kommun, Finsam Värmland/DAL Försäkringskassan, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland och Säffle kommun.

Kontaktperson i Filipstads kommun är Kristina Ling. Hon nås på kristina.ling@filipstad.se


Mötesplatsen Fredsplatsen Morokulien

Finansiär: Interreg Sverige-Norge

Insatsområde: Sysselsättning

Projektet finansieras av EU med drygt 200 000 kronor och pågår 2019-06-01-2021-12-31.

Projektet syftar till att främja sysselsättning och gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden i gränsregionen Värmland-Hedmark när det gäller bygg, anläggning och kulturarv. Gymnasieungdomar från Spångbergsgymnasiet får möjlighet att delta i restaureringen av Fredsmonumentet och förvärva arbetsmarknadskunskap samt utbyte med SME och Skarnes Skola i Eidskog.

För mer information ta kontakt med Hans Ryhed hans.ryhed@filipstad.se.


Delmos - Elverket


Klimatklivet