Filipstads kommun startsida

Externt finansierade projekt

Här hittar du information om några av de externt finansierade projekt som Filipstads kommun driver eller medverkar i.

Så här arbetar Filipstads kommun med externt finansierade projekt

För att kunna åstadkomma mer och göra bättre saker på många områden - för kommunens bästa - är Filipstads kommun delaktiga i olika projekt. Många av dem delfinansieras av Europeiska unionen (EU). Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten vid ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns olika EU-stöd att söka som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Många av kommunens projekt finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och rör olika arbetsmarknadsprojekt. Nedan finns information om de olika projekten.

Pågående projekt

Här hittar du information om några av de projekt som pågår inom kommunen och regionen.


Logotyp EU utvecklingsfonden

Hållbar handelsutveckling i staden 2.0

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projektet ska bidra till ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft i deltagarkommunerna och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs- och verksamheter inom handeln. Projektets mål är att små- och medelstora företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om butikskoncept.

För mer information ta kontakt med Maria Thiery Wase.


Klimatklivet


Avslutade EU-projekt


ESF-projektet Stepstone

Logotyp Stepstone, en orange streckgubbe springer på en bräda format av bokstäverna STT
Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Projektägare: Filipstads kommun

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 15 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-12-31.

Stepstone ESF

Stepstone är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och genomförs i samverkan med sex kommuner i Värmland och Dalarna.

Gemensamt för de samverkande kommunerna är att vi står inför kompetensförsörjningsutmaningar samtidigt som många kommuninvånare saknar arbete.

Projektet vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. I projektet jobbar vi med validering av kunskaper som ett sätt att nå förbättrad matchning och etablering på arbetsmarknaden eller som ett sätt att förbereda deltagarna inför kommande utbildningsinsatser. Valideringen synliggör människors förmågor och kunskaper och är en metod som ger ett dokumenterat och kvalitetssäkrat kompetensintyg efter genomförd validering.

Vi jobbar tätt tillsammans med Vuxenutbildningen, kommunala verksamheter och det lokala näringslivet.

Arbetsgivare som är intresserade av att ta emot praktikanter för att vägleda i valideringsprocessen, tveka inte att kontakta projektledare nedan för en diskussion hur vi kan samverka och ge kommuninvånare en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom praktik i er verksamhet.

Kontaktperson

Helena Bengtsson Edgren
0590‑611 88
helena.bengtsson-edgren@filipstad.se

Ekonomi och administration

Catarina Lindgren AIE
0590‑608 884
catarina.lindgren@filipstad.se


ESF-projektet Move

MOVE logotyp med EU, Filipstads kommun och Storfors kommuns logotyp.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden.

MOVE medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och den totala stödsumman är 6 871 402 kronor. Projektet pågår under perioden 2020‑2022 och är indelad i tre olika faser. Syftet är att få individer i målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa närmre arbetsmarknaden. Både Filipstads och Storfors kommun deltar i projektet.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden. Detta görs genom att fyra stora arbetsgivare i kommunen har fått tala om vilken kompetens de behöver och vill anställa framöver. I det riktade utbildningspaketet blandas teori och praktik. Även frihetliga värderingar samt information om välfärdssamhällets villkor ingår. Alltför att rusta individen ordentligt.

Arbetslösheten är idag tyvärr cirka tio gånger så stor bland utrikesfödda som bland inrikesfödda i kommunen. Detta vill projektet råda bot på. En viktig identifierad framgångsfaktor är att arbetsgivare har påverkat utbildningspaketet för att säkerställa en kompetensmatchning.


Experio Worklab

Projektet finansieras av EU med drygt 30 miljoner kronor och pågår 2019-05-01-2022-09-30.

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. Vi använder tjänstedesign där vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra arbetssätt och testa nya vägar.

Projektägare är Region Värmland och projektet består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Projektdeltagare är: Eda kommun, Filipstads kommun, Finsam Värmland/DAL Försäkringskassan, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun, Region Värmland och Säffle kommun.

Kontaktperson i Filipstads kommun är Kristina Ling. Hon nås på kristina.ling@filipstad.se


Mötesplatsen Fredsplatsen Morokulien

Finansiär: Interreg Sverige-Norge

Insatsområde: Sysselsättning

Projektet finansieras av EU med drygt 200 000 kronor och pågår 2019-06-01-2021-12-31.

Projektet syftar till att främja sysselsättning och gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden i gränsregionen Värmland-Hedmark när det gäller bygg, anläggning och kulturarv. Gymnasieungdomar från Spångbergsgymnasiet får möjlighet att delta i restaureringen av Fredsmonumentet och förvärva arbetsmarknadskunskap samt utbyte med SME och Skarnes Skola i Eidskog.

För mer information ta kontakt med Hans Ryhed hans.ryhed@filipstad.se.


Delmos - Elverket


Logo EU

Yrkesväg

Logo Yrkesväg

Projektfakta; projektet finansieras av AMIF med drygt 111 miljoner kronor i sin helhet och tidplanen är 2022-11-01–2026-06-30. Projektägare är Länsstyrelsen Värmland.

Presentation Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

För mer information ta kontakt med Ulrika Larsen, alternativt Lars Tanner.


Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Yrkesväg Värmland

Projektfakta; projektet finansieras av ESF med drygt 9 miljoner kronor och tidplanen är 2020-08-01-2022-06-30.

Presentation Yrkesväg Värmland ska skapa en plattform för interkommunalt och regionalt lärande och erfarenhetsutbyte som bidrar till utveckling av yrkesutbildningsinsatser för målgrupperna utrikes födda kvinnor och män i Värmland för att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden.