Filipstads kommun startsida

Dataskydd - Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

När du använder kommunens tjänster behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall. Här följer en förklaring hur Filipstads kommun samlar in och använder personuppgifter.

Den 25 maj 2018 blev EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Den ersatte då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att uppgifter om människor som finns i register ska hanteras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till dig. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer och fakturauppgifter. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna handlägga ärenden och andra serviceinriktade åtgärder. All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och övrig lag.

Vi tillämpar alltid den gällande integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Det finns alltid en rättslig grund för vår behandling av personuppgifter och den är olika beroende på personuppgiftens sammanhang. Oftast är den rättsliga grunden att vi behöver personuppgifterna för att kunna verkställa våra skyldigheter enligt lagar och förordningar eller när vi ingår avtal med dig, till exempel om vatten och renhållning.

Hur hanterar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är främst det som du själv delar med dig av i kontakten med kommunen. I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller andra myndigheter som du haft kontakt med. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller annat avtal. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra nämnder i Filipstads kommun och i vissa fall i de gemensamma nämnderna, till exempel Överförmyndarnämnden. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till andra myndigheter, som Skatteverket, Försäkringskassan och SCB (Statistiska centralbyrån).

Samtycke

Ibland behövs ditt eget samtycke (godkännande) för att vi ska behandla dina personuppgifter. Det kan vara när du skaffar ett lånekort på biblioteket eller att du godkänner att vi publicerar en bild på dig på hemsidan. Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Vem ansvarar för personuppgifter i kommunen?

Personuppgiftsansvarig i Filipstads kommun är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden, var för sig. Alla nämnderna nås genom kommun@filipstad.se eller postadressen:

Filipstads kommun
Att: (nämnd eller styrelse)
Box 303
682 27 Filipstad

Varje förvaltning har ett dataskyddsombud som nås genom vår växel 0590-611 00.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Begäran om registerutdrag görs via vår blankett (du hittar den på kommunens e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som du undertecknar och lämnar i vår reception, mejlar till dataskyddsombudet@filipstad.se eller skickar till:

Filipstads kommun
Att: Dataskyddsombudet
Box 303
682 27 Filipstad

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, så länge det inte finns ett lagstadgat krav på lagring. I dessa ärenden kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.