Filipstads kommun startsida

Kommunkansli

Utifrån kommunhuset med kommunloggan vid ingången

Som alla kommuner i Sverige tillämpar Filipstads kommun offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i staten och kommunernas verksamhet.

Allmänna handlingar

Kommunen är skyldig att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Registreringen av inkomna och upprättade handlingar sker i ett särskilt register som kallas diarium. Alla registrerade handlingar, även arkiverade, är sökbara via diariet.

I sekretesslagen finns bestämmelser om vad som ska registreras i ett diarium och vad ett diarium ska innehålla. Uppgifter som måste registreras är:

  • datum, då handlingen kom in eller upprättades
  • diarienummer
  • från vem/vilka handlingen har kommit
  • i korthet vad handlingen rör (diarieplanbeteckning)

Filipstads kommuns diarium är fördelade på respektive nämnd/förvaltning, dvs kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, då har du inte tillgång till dem. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilket sammanhang. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.