Filipstads kommun startsida

Överklaga kommunala beslut

Vid överklagan gäller vissa förfaranden. Här kan du läsa mer om detta.

Kommunalbesvär

Ett överklagande är anmälan av myndighetsbeslut eller domslut till högre rättsinstans. I överklagandet anger anmälaren varför man anser beslutet vara felaktigt. Om ett överklagande inte inkommit inom tidsfristen, vanligtvis tre veckor efter beslut, vinner beslutet eller domen laga kraft.

Laga kraft innebär att det efter denna tidpunkt ej är möjligt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Vem får överklaga?

Alla personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, kan överklaga beslut enligt kommunallagen.

Hur överklagas ett beslut?

Vill du överklaga ett kommunalt beslut ska du skriva till: Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568 651 12 Karlstad.
Ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Hur behandlar domstolen ett överklagande?

Domstolen ska upphäva ett kommunalt beslut om:

  • det inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar lagligheten och inte lämpligheten av ett kommunalt beslut. Domstolen får inte fatta något annat beslut i stället

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är ett överklagande enligt  Förvaltningslagen (exempelvis bygglov eller försörjningsstöd). Enligt denna lag får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått dig emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga (vilka beslut som är överklagningsbara framgår av respektive speciallag, t ex Socialtjänstlagen). Överklagandet ska lämnas in direkt till kommunen enligt den besvärshänvisning du fått tillsammans med beslutet, senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.