Filipstads kommun startsida

Förtroendevalda i nämnder och styrelser

Här kan du ta del av vilka som är ledamöter och ersättare i våra nämnder och styrelser. Vid sammanträdet med kommunfullmäktige den 15 december 2022 väljs nya presider (ordförande, 1e vice och 2:e vice), ledamöter och ersättare i våra nämnder, styrelse och i revisionen.

Matrikel över ledamöter och ersättare

Kontakt med de förtroendevalda

I Filipstads kommun lånar vi ut iPad till våra förtroendevalda för sina uppdrag. Därför har dom också en egen mejladress. Om du vill mejla till någon så gör du det efter den här principen: namn.efternamn@filipstad.se

I matrikeln ser du vilka uppdrag de förtroendevalda har.

Under "Sammanträden och kallelser" hittar du vilka dagar de olika nämnderna har sina sammanträden, här kan du även läsa om vilka beslut som de olika nämnderna ska ta ställning till.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Anders Nilsson (V)
1:e vice ordförande: Johan Larsson (S)
2:e vice ordförande: Patrik Fornander (M)

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ann-Charlotte Jonsson (M)
1:e vice ordförande: Eva Närvä Eickenrodt (M)
2:e vice ordförande: Marina Isaksson (S)

Kommunstyrelsen

Ordförande: Åsa Hååkman Eriksson (S)
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Åsa Hååkman Eriksson (S)
1:e vice ordförande: Britt-Marie Wall (S)
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M)

Kommunstyrelsens teknikutskott

Ordförande: Marina Isaksson (S)
1:e vice ordförande: Olle Engström (S)
2:e vice ordförande: Patrik Fornander (M)

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott
Ordförande: Åsa Hååkman Eriksson (S)
1:e vice ordförande: Marina Isaksson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Mats Thunér (S) 
1:e vice ordförande: Johan Larsson (S)
2:e vice ordförande: Christina Söhrman (M)

Socialnämnden

Ordförande: Britt-Marie Wall (S)
1:e vice ordförande: Lena Andersson Dahlberg (S)
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M)

Kommunrevisionen

Ordförande: Peteris Lauberts (M)
Vice ordförande: Monica Iversen (S)

Överförmyndarnämnd

Ledamot: Sune Frisk (S)
Ersättare: Eva Närve Eickenrodt (M)

Gemensamma nämnder

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Filipstads kommun är medlem i följande gemensamma nämnder:

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår från och med 2010 i en gemensam drifts- och servicenämnd, som finns i Karlstads kommuns organisation. Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för allomfattande samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. I nuläget samarbetar kommunerna främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
9 december 2005 beslutade Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Policy för hjälpmedelsverksamhet. Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Lönecentrum Östra Värmland (Administrativa nämnden)

Under 2010 och 2011 genomfördes en utredning om samverkan av löneadministrationen för Filipstad, Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige beslutades att en gemensam administrativ nämnd skulle inrättas från och med 2012-09-01.

Enligt § 2 i avtalet mellan kommunerna ska nämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Varje ingående kommun väljer 1 ledamot och 1 ersättare var till nämnden.

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Degerfors och Storfors kommun - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens huvudkansli har placering i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Länkar

Kontaktinformation Kanslichef - Catrin Marsell

Kontaktinformation Administrativ assistent - Annika Jansson