Filipstads kommun startsida

Förtroendevalda i nämnder och styrelser

Här kan du ta del av vilka som är ledamöter och ersättare i våra nämnder och styrelser under mandatperioden 2022-2026.

Kontakt med de förtroendevalda

I Filipstads kommun lånar vi ut iPad till våra förtroendevalda för sina uppdrag. Därför har dom också en egen mejladress. Om du vill mejla till någon så gör du det efter den här principen: namn.efternamn@filipstad.se

I matrikeln ser du vilka uppdrag de förtroendevalda har.

Under "Sammanträden och kallelser" hittar du vilka dagar de olika nämnderna har sina sammanträden, här kan du även läsa om vilka beslut som de olika nämnderna ska ta ställning till.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@filipstad.se

1:e vice ordförande
Filip Dahlöv (M)
E-post: filip.dahlov@filipstad.se

2:e vice ordförande
Johan Larsson (S)
E-post: johan.larsson@filipstad.se

Kommunfullmäktige

Ordförande
Peter Johansson (C)
E-post: peter.johansson63@filipstad.se

1:e vice ordförande
Eva Närvä Eickenrodt (M)
E-post: eva.narva-eickenrodt@filipstad.se

2:e vice ordförande
Marina Isaksson (S)
E-post: marina.isaksson@filipstad.se

Kommunstyrelsen

Ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

1:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@filipstad.se

2:e vice ordförande
Åsa Hååkman Eriksson (S)
E-post: asa.haakman-eriksson@filipstad.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

1:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@filipstad.se

2:e vice ordförande
Åsa Hååkman Eriksson (S)
E-post: asa.haakman-eriksson@filipstad.se

Kommunstyrelsens teknikutskott

Ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@filipstad.se

1:e vice ordförande
Johnny Grahn (SD)
E-post: johnny.grahn@filipstad.se

2:e vice ordförande
Marina Isaksson (S)
E-post: marina.isaksson@filipstad.se

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott

Ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

1:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@fililpstad.se

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande
Mark Morén (M)
E-post: mark.moren@filipstad.se

1:e vice ordförande
Åsa Grahn (SD)
E-post: asa.grahn@filipstad.se

2:e vice ordförande
Per Granfelt (S)
E-post: per.granfelt@filipstad.se

Socialnämnden

Ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

1:e vice ordförande
Catarina Jansson (SD)
E-post: catarina.jansson@filipstad.se

2:e vice ordförande
Lena Andersson Dahlberg (S)
E-post: lena.andersson-dahlberg@filipstad.se

Kommunrevisionen

Ordförande
Monica Iversen (S)
E-post: monica.iversen@filipstad.se

Vice ordförande
Mats Dahlman (M)
E-post: mats.dahlman@filipstad.se

Överförmyndarnämnd

Ledamot
Eva Närvä Eickenrodt (M)
E-post: eva.narva-eickenrodt@filipstad.se

Ersättare
Sune Frisk (S)
E-post: sune.frisk@filipstad.se

Gemensamma nämnder

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Filipstads kommun är medlem i följande gemensamma nämnder:

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår från och med 2010 i en gemensam drifts- och servicenämnd, som finns i Karlstads kommuns organisation. Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för allomfattande samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. I nuläget samarbetar kommunerna främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

9 december 2005 beslutade Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Policy för hjälpmedelsverksamhet. Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Lönecentrum Östra Värmland (Administrativa nämnden)

Under 2010 och 2011 genomfördes en utredning om samverkan av löneadministrationen för Filipstad, Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige beslutades att en gemensam administrativ nämnd skulle inrättas från och med 2012-09-01.

Enligt § 2 i avtalet mellan kommunerna ska nämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Varje ingående kommun väljer 1 ledamot och 1 ersättare var till nämnden.

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Degerfors och Storfors kommun - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens huvudkansli har placering i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.