Filipstads kommun startsida

Kommunrevisionen

Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige i Filipstads kommun och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs av nämnderna med utgångspunkt från god revisionssed i kommunal verksamhet. I egenskap av lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen.

Revision handlar både om räkenskaper men också om att ha ett starkt fokus på den kommunala verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens inriktning av granskningarna ska vara framåtsyftande och stödjande och förbättringar identifieras och föreslås.

De under året genomförda granskningsinsatserna ger revisorerna underlag att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Valda revisorer för mandatperioden 2023-2026

Ordförande
Monica Iversen (S)
E-post: monica.iversen@filipstad.se

Vice ordförande
Mats Dahlman (M)
E-post: mats.dahlman@filipstad.se

Ledamöter:
Orvar Jacobsson (S)
E-post: orvar.jacobsson@filipstad.se
Inger Berggren Garnacho (S)
E-post: inger.berggren-garnacho@filipstad.se
Percy Bok Fallgren (V)
E-post: percy.bok-fallgren@filipstad.se
Per Hero (M)
E-post: per.hero@filipstad.se
Georg Dahlman (M)
E-post: georg.dahlman@filipstad.se