Filipstads kommun startsida

Kommunrevisionen

Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige i Filipstads kommun och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs av nämnderna med utgångspunkt från god revisionssed i kommunal verksamhet. I egenskap av lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen.

Revision handlar både om räkenskaper men också om att ha ett starkt fokus på den kommunala verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens inriktning av granskningarna ska vara framåtsyftande och stödjande och förbättringar identifieras och föreslås.

De under året genomförda granskningsinsatserna ger revisorerna underlag att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

Nedan framgår granskningar från det senaste året.

Granskningsrapporter 2021

Revisionsplan 2022

Kommunrevisionen har utfört ett planeringsarbete inför 2022 vilket har resulterat i en revisionsplan för 2022 Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsplanen är inte är ett statiskt dokument utan kan komma att förändras under året beroende på händelser inom kommunen eller i dess omvärld.

Följande områden är aktuella för någon form av granskning under året:

Granskningar 2022

 • Upphandling av simhall, nya skolan samt nya idrottshallen
 • Granskning av kommunens arbete avseende barn och unga kopplat till placeringar
 • Granskning av underhåll av fastigheter och vägar
 • Granskning av delårsrapport
 • Granskning av årsbokslut/årsredovisning
 • Grundläggande granskning av nämnder och styrelse
 • Gemensam granskning med länets kommuner och Region Värmland (Palliativ vård)

För ytterligare information om revisionsplanen eller kommunrevisionens arbete i övrigt är ni välkomna att kontakta någon av revisorerna.

Valda revisorer för mandatperioden 2018 - 2022

Peteris Lauberts, ordförande, bevakar kommunstyrelsen.
Monica Iversen, vice ordförande, bevakar socialnämnden.
Josefin Andersson, bevakar barn- och utbildningsnämnden.
Per Hero, bevakar miljö- och byggnadsnämnden.
Simone Hullström, bevakar socialnämnden.
Percy Bok Fallgren, bevakar barn- och utbildningsnämnden.
Orvar Jacobsson, bevakar miljö- och byggnadsnämnden.

Sammanträden 2022

 • 20 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Sammanträdena börjar 09.00.