Filipstads kommun startsida

Kommunrevisionen

Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige i Filipstads kommun och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs av nämnderna med utgångspunkt från god revisionssed i kommunal verksamhet. I egenskap av lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen.

Revision handlar både om räkenskaper men också om att ha ett starkt fokus på den kommunala verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens inriktning av granskningarna ska vara framåtsyftande och stödjande och förbättringar identifieras och föreslås.

De under året genomförda granskningsinsatserna ger revisorerna underlag att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

Nedan framgår granskningar från de senaste åren.

Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapporter 2018

Revisionsplan 2020

Kommunrevisionen har utfört ett planeringsarbete inför 2020 vilket har resulterat i en revisionsplan för 2020 Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 46 kB).

Följande områden är aktuella för någon form av granskning under året:

Granskningar 2020

Förstudie

Inget planerat för 2020

Infoärenden (diskussion med tjänstemän och/eller politiker)

Inget planerat för 2020

Revisionsplanen är inte är ett statiskt dokument utan kan komma att förändras under året beroende på händelser inom kommunen eller i dess omvärld.

För ytterligare information om revisionsplanen eller kommunrevisionens arbete i övrigt är ni välkomna att kontakta någon av revisorerna.

Valda revisorer för mandatperioden 2018 - 2022

Ottfried Eickenrodt, ordförande, bevakar kommunstyrelsen.
Monica Iversen, vice ordförande, bevakar socialnämnden.
Patrik Andersson, bevakar barn- och utbildningsnämnden.
Per Hero, bevakar miljö- och byggnadsnämnden.
Simone Hullström, bevakar socialnämnden.
Percy Bok Fallgren, bevakar barn- och utbildningsnämnden.
Orvar Jacobsson, bevakar miljö- och byggnadsnämnden.

Sammanträden 2020

  • 21 januari
  • 11 februari
  • 10 mars
  • 7 april
  • 12 maj
  • 9 juni
  • 8 september
  • 13 oktober
  • 10 november
  • 8 december

Sammanträdena börjar 09.00.