Filipstads kommun startsida

Kommunalförbund

Kommunalförbund är en slags specialkommun för den eller de kommunala uppgifter som medlemskommunerna gett förbundet och sköter självständigt dessa uppgifter. Verksamheten i kommunalförbundet finansieras av de deltagande kommunerna i den mån som verksamheten inte är självfinansierad.

Filipstads kommun är medlem i följande kommunalförbund:

Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT)

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestånde av 8 ledamöter, 2 från vardera Karlskoga och Kristinehamn, resterande kommuner representeras av en ledamot var.

Region Värmland

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans har bildat för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur och folkbildning i Värmland. Region Värmland är en politiskt styrd organisation. Regionstyrelsen består av 13 ledamöter. Det högst beslutande organet är regionfullmäktige, vars 49 ledamöter väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige. Den politiska sammansättningen i regionfullmäktige speglar därmed den politiska sammansättningen i Värmlands kommuner och landsting. 

Värmlands läns vårdförbund

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Karlstad. Medlemmar i vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands län nämligen Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.
Vårdförbundet har till ändamål att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som anges i bl.a. Socialtjänstlagen (SOL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förbundet driver Flöjten, akut- och utredningshem för barn, i Karlstad.

Värmlands läns kalkningsförbund

Förbundet har sitt säte i Torsby kommun och medlemmar i förbundet är Arvika, Filipstads, Forshaga, Hagfors, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. Förbundet ansvarar för den statsbidragsfinansierade kalkningen av sjöar och andra vattendrag  inom medlemskommunerna enligt den av länsstyrelsen årligen upprättade kalkningsplanen för länet.