Filipstads kommun startsida

Kommunalt partistöd

Minnesplatta Filipstad 400 år

Kommunfullmäktige fastställde nya regler för kommunalt partistöd för Filipstads kommun 2014

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

De totala budgeterade medlen för kommunalt partistöd utgör 30% av föregående års prisbasbeloppet, per mandat i kommunfullmäktige.

I Filipstads kommun ska därutöver följande gälla:

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Filipstads kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

  • ett grundstöd, som uppgår till 10% av de budgeterade medlen. Grundstödet fördelas lika mellan partierna.
  • ett mandatstöd, som uppgår till 90% av de budgeterade medlen. Mandatstödet fördelas per mandat.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en valdledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 1 månad efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut under året med 1/12-del per månad efter beslut av fullmäktige.Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.