Filipstads kommun startsida

Regler för kommunalt partistöd

Minnesplatta Filipstad 400 år

Kommunfullmäktige fastställde nya regler för kommunalt partistöd för Filipstads kommun 2023-05-16

Regler för hur kommunalt partistöd hanteras i Filipstads kommun återfinns i detta reglemente.

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagen (2017:725). Där framgår bland annat att kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Kommunalt partistöd

Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd utbetalas i Filipstads kommun endast för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd utgår under en månad efter det att representationen upphört.

Partistödets utformning

Partistöd i Filipstads kommun består av ett grundstöd och ett mandatstöd

Grundstödet fördelas lika mellan partierna och uppgår till 10% av budgeterade medel*

Mandatstödet fördelas per mandat och uppgår till 90% av budgeterade medel*

*De totala budgeterade medlen för kommunalt partistöd utgör 30% av föregående års prisbasbelopp, per mandat i kommunfullmäktige.

Redovisning och granskning

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunen senast

sex månader efter redovisningens utgång dvs senast den 30 juni.

Redovisningen ska omfatta det partistöd som använts det aktuella året och det som eventuellt har sparats från tidigare år. Redovisningen ska åtföljas av en granskningsrapport där en av partiet utsedd särskild granskare intygar att redovisningen stämmer.

Den mottagande parten av lokalt partistöd (juridisk person) är skyldig att skriftligt redovisa hur stödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska även innehålla redovisning av kostnader och aktiviteter som partistödet använts till. Om överförening av partistöd gjorts till andra delar av partiorganisationen utanför Filipstads kommun ska även detta redovisas samt vilken motprestation som erhållits.

Utbetalning av partistöd

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap. 31 § kommunallagen) inte lämnats in till inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.