Filipstads kommun startsida

Att anlägga en vandrings- eller cykelled

Björkar i skogen

Leder är ett sätt att göra naturen tillgänglig för friluftsliv. De är också ofta en förutsättning för att naturturistiska företag ska kunna utvecklas. Leder ger en unik möjlighet att på ett enkelt sätt komma ut och upptäcka natur- och kulturmiljöer.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Alltså inte störa – inte förstöra.

I Filipstads kommun har vi en fantastisk natur med goda förutsättningar för vandring och cykel men vi behöver skärpa kraven på kvalitet i form av bland annat underhåll, tillgänglighet och information. Allt för att ligga i fas för den ökade efterfrågan på kvalitetssäkring från våra besökare inom och utom Sverige.

Men kanske det viktigaste av allt innan det kan komma ifråga är att det förekommit en dialog med markägaren/markägarna och att det har upprättats ett nyttjanderättsavtal, det vill säga ett avtal som reglerar förhållandet mellan markägare och nyttjanderättshavare.

Avtalet ska ge nyttjanderättshavaren rätt att anlägga, nyttja och underhålla vandringsled över fastigheten samt rätt att röja undervegetation, markera leden i terrängen och utföra nödvändiga anläggningsarbeten för leden.

Projekteringsfas (Att tänka på)

Innan uppstart

 • Kontakta markägare för upprättande av nyttjanderättsavtal.
 • Vilka kommer att ansvara för leden, nyttjanderättshavare.
 • Driftorganisation och eventuella driftskostnader
 • Skyltning från allmän väg
 • Start och mål. Behov av P-platser, toalett, infoskyltar etc.

Anläggande av rast- och lägerplatser

 • Tillstånd för toalett, torrdass eller dyl. enligt Miljöbalken.
 • Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken.
 • Bygglov enligt Plan och Bygglagen.

Driftsplaner

 • Tillsyn före, under och efter säsong.
 • Skötselplan
 • Tillsynsplan.

Marknadsföring/marknadskommunikation

 • Vem är min kund och hur når jag kunden, vilken information ska kunden ha på plats?
 • Kartmaterial
 • Broschyr eller produktblad (med exempelvis svårighetsgrad på led, lätt – medel – svår)
 • Annonsering (val av media)

Krav och riktlinjer för kommunala stödinsatser och bidrag

Nyttjanderättshavare

Vem är nyttjanderättshavare? Nyttjanderättshavare är den aktör som har alla nyttjanderättsavtal med fastighetsägare/markägare vars marker vandringsleden sträcker sig över. Det kan vara olika typer av aktörer till exempel kommuner, föreningar eller turistföretagare.

Nyttjanderättsavtal

Förhållandet mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren regleras genom ett nyttjanderättsavtal för vandringsleden.

Skötselplan

Det ska finnas en skötselplan där nyttjanderättshavaren redogör för hur organisationen och driften fungerar. Namn och kontaktuppgifter på driftansvariga ska finnas.

Tillsynsplan

Det ska finnas en tillsynsplan där nyttjanderättshavaren redogör för när årlig vårtillsyn ska vara genomförd. Plan skall finnas för hur tillsyn sker under resten av säsongen. Tillsynsfrekvensen skall anpassas efter behov.

Information och orienteringskartor

Informations- och orienteringstavla ska finnas vid startplatser. Den ska ha information på svenska, helst även tyska och engelska. Kartmaterial för utdelning till besökare ska finnas med ledens sträckning tydligt markerad och där särskilt intressanta besöksmål finns inritade.

Märkning utmed leden

Vandringsleden skall vara markerad i terrängen med orange färg. Ny ledmarkering skall kunna ses av vandraren från föregående ledmarkering, både bakåt och framåt.