Filipstads kommun startsida

2020-10-07

Containrar för farligt avfall stänger 15 oktober

Släpkärra som är öppen och innehåller skräp som lastas av vid Långskogen

Containrarna för farligt avfall vid OKQ8 i Filipstad, i Lesjöfors vid Djurgården samt vid Hornkullsvägen i Nykroppa stänger. Privatpersoner får lämna avfallet på Långskogens återvinningscentral.

Containrar för mottagande av farligt avfall från hushåll/privatpersoner vid OKQ8 I Filipstad, i Lesjöfors vid Djurgården samt vid Hornkullsvägen i Nykroppa stänger 15 oktober 2020.

Ny lagstiftning gällande farligt avfall gör att kommunen inte längre kan ta emot farligt avfall i dessa containrar.

Farligt avfall från hushåll/privatpersoner lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter ska precis som tidigare ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall.

Förpacka och märk upp ditt farliga avfall

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och det ska tydligt framgå vad förpackningen innehåller (på de många förpackningar framgår det hur avfallet ska sorteras). Detta är av säkerhetsskäl viktigt för den vidare hanteringen såsom förvaring, transport och återvinningen. Om fel kemikalier kommer i kontakt med varandra kan det få förödande konsekvenser.

Farligt avfall är till exempel:

  • Oljerester, oljefilter, smörjfett
  • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta, thinner
  • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
  • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel
  • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare
  • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra
  • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin
  • Sprayburkar med rester

Välkommen till Långskogens återvinningscentral.