Filipstads kommun startsida

Information kring lån av skol-pc

Alla elever i årskurs 4-9 i Filipstads kommunala grundskolor samt gymnasieelever på Spångbergsgymnasiet får låna en bärbar dator. Datorn skall vara ett medel för att nå ökad måluppfyllelse.

Dagens undervisningsmetoder förutsätter god tillgång till datorer och att varje elev har tillgång till en egen dator är även en rättvisefråga. Det är också i linje med regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Forskning visar att elever blir mer engagerade, självständiga och kreativa när tillgången till datorer ökar.

Namnet "Min dator" användes som projektnamn när datorer infördes inom grundskolan i Filipstad och namnet lever kvar och symboliserar känslan av att det är elevens egen dator som vårdas på samma sätt som privata ägodelar. Datorn är endast till för eleven och dennes skolarbete. Efter lånetiden skall datorn lämnas tillbaka för att återanvändas i skolans yngre årskurser.

Vad får eleven låna?

Med datorn följer en nätadapter (kabel m.m. för laddning) och en ryggsäck eller sleeve. Ryggsäcken är gjord för att skydda datorn så det är bra om den används. Eftersom alla elever har likadana ryggsäckar bör de märkas med namn eller andra kännetecken utan att skada ryggsäcken eftersom ryggsäcken skall följa datorn vid återlämnande.

Operativsystemet Windows används i datorn och får inte uppgraderas eller ersättas. Förutom Windows så är ett antivirusprogram installerat och det får inte bytas ut eller kompletteras. Alla övriga resurser som behövs i skolarbetet hittas i Lärportalen som det finns en genväg till på skrivbordet eller enligt läraren instruktioner.

Program och säkerhetskopiering

Datorn är till för skolarbete och eleven får endast installera program och ladda hem filer, t.ex. filmer och musik, som behövs i skolarbetet och efter godkännande av skolan. Skolans IT-personal har rätt att när som helst hämta in en dator för ominstallation, t.ex. vid misstanke om virussmitta eller olaglig filhantering. Därför bör viktiga dokument, bilder m.m. sparas i OneDrive som är en del av molntjänsten Office 365.

Nätåtkomst och inloggning

När eleven är i skolan kopplar datorn upp sig mot skolans trådlösa nätverk automatiskt. För att få tillgång till datorn krävs en inloggning som tillhandahålls av skolan. Första gången måste inloggningen ske i skolan för att rätt inställningar skall göras. Detta gäller även efter en ominstallation. För att få tillgång till Internet i hemmet får eleven göra de inställningar som behövs. Mer om nätverk finns under rubriken Trådlösa nät.

Skötsel och felhantering

Datorn skall vara med under skoldagen och batteriet fulladdat vid dagens början. När datorn behöver förvaring under luncher, idrottslektioner o.s.v. sker detta på av skolan anvisad plats.

Om något händer med datorn skall kontakt omedelbart tas med skolans personal. Vid stöld och olycksfall ansvarar skolan för eventuella försäkrings- och polisärenden. Om datorn är trasig skall den lämnas in till skolan. Vid normal aktsamhet erhåller eleven en reservdator under servicetiden och vid behov en ersättningsdator. Oaktsamhet eller att avsiktlig tillfoga datorn skada som innebär kostnader för skolan kan leda till ersättningskrav.

Återlämnande

När eleven slutar skolan skall datorn återlämnas enligt instruktioner från skolans personal dock senast fem dagar efter sista skoldag. Utköp av dator erbjuds inte längre då skolan har nytta av datorerna i annan verksamhet.