Filipstads kommun startsida

Förenings- och verksamhetsbidrag

Kollage med en längdskidåkare, fotbollsspelare på en fotbollsplan och en sjö

Du kan söka bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, samt till föreningar som är verksamma i Filipstads kommun. Föreningar kan också söka bidrag för investeringar.

Bidragsformer

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott handlägger följande bidragsformer:

 • Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer, kulturföreningar, hembygds- bygdegårds- och folkets husföreningar
 • Verksamhetsbidrag för föreningar som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för studieförbund inklusive SISU
 • Bidrag till offentliga arrangemang
 • Investeringsbidrag

Ansökningar för samtliga bidrag görs via e-tjänster och blanketter i kategorin Kultur och fritid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall fördelar kultur- och föreningsutskottet även statliga medel i form av särskilt riktade bidrag.

Generella regler

Följande gäller samtliga bidragsformer:

 • Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.
 • Föreningen/organisationen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och föreningsutskottet.
 • Föreningen/organisationen ska bedriva verksamhet som gagnar kommunens/kommuninvånarnas intressen.
 • Föreningen ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Kommunen kan inte göra utbetalningar till enskilda personer.
 • All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. Ändring och justering av bidragsbelopp kan därför ske i anslutning till budgetprocessen och fastställs i kommunfullmäktiges eller berörda nämnders budgetbeslut. Alla projekt kan inte få stöd eftersom budgeten är begränsad.
 • Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. En bedömning görs – i dialog mellan föreningen och kultur- och föreningsutskottet – utifrån gällande bidragskriterier. Kultur- och föreningsutskottet bedömer verksamhetens kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kultur- och fritidsutbudet i Filipstads kommun.
 • Beslut om bidrag gäller under det år ansökan beviljats. Beviljade medel som inte använts under innevarande budgetår betalas inte ut retroaktivt.
 • Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i föreningens underlag till ansökan om kommunalt föreningsbidrag kan kommunen jämka beloppet eller inte alls betala ut stödet. Kommunen kan återkräva utbetalade medel om det visar sig att medlen utbetalats på felaktiga grunder.
 • En stor del av kommunens föreningar erhåller reducerad taxa i kommunala lokaler. Dessa frågor handhas av kommunstyrelsens teknikutskott.
 • Filipstads kommun ger normalt inte bidrag till lokalhyra.
 • Arrangemang ska offentliggöras och utannonseras på lämpligt sätt. Det ska framgå av marknadsföringen att arrangemanget genomförs med bidrag från Filipstads kommun. Kultur- och föreningsutskottet har rätt att återkräva medel om det inte står med i annonserna att arrangemanget fått stöd från kommunen. Om arrangören vill använda kommunens logotyp i marknadsföringen ska kommunen först kontaktas för godkännande.
 • Kultur- och föreningsutskottet kan vid särskilda skäl och efter prövning göra avsteg från ovanstående generella bestämmelser.

Verksamhetsbidrag

Stöd till föreningar ses ur ett helhetsperspektiv, utifrån verksamhetens omfattning och kostnader och bedöms på grundval av verksamhetsplan med budget, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse samt samtal mellan föreningen och politiker och tjänstemän från kommunstyrelsens kultur-och föreningsutskott.

Föreningsdrivna kommunala anläggningar

Samtliga kostnader för driften av anläggningarna ska regleras via avtal mellan kommunen och aktuell förening. Översyn av avtal sker vid behov eller på begäran av kultur- och föreningsutskottet.

Verksamhetsbidrag utgår endast till ideella föreningar, ej till:

 • stödföreningar, supporterklubbar
 • elevföreningar
 • politiska föreningar
 • religiösa organisationer
 1. Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer
  • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar under 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag utgår endast till föreningar med verksamhet i åldersgruppen 7-20 år.
  • Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Filipstads kommun.
 2. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar
  • Bidrag kan sökas av kulturförening som bedriver regelbunden, planerad och utåtriktad verksamhet i Filipstads kommun.
  • Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än föreningens egna medlemmar, den ska genomföras i Filipstads kommun och vara tillgänglig för alla.
  • Verksamheten ska vara av större värde för Filipstads kulturliv och bredda kommunens kulturutbud.
 3. Verksamhetsbidrag till hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och Folkets Hus-föreningar
  • Föreningen ska bedriva regelbunden, planerad och utåtriktad verksamhet i Filipstads kommun.
  • Föreningen ska hålla sin samlingslokal öppen och tillgänglig för allmänheten. Bidragets storlek baseras på om verksamheten bedrivs per helår eller per delår.
  • Det ska finnas ett varaktigt behov av samlingslokalen på orten och den ska ha eller förväntas få en allsidig användning. Samlingslokalen ska vara av god standard och uppfylla gällande brandskydds- och tillgänglighetslagstiftning. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Föreningen ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal samt vara fristående från kommunen och från kommunala bolag.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras av föreningen senast den 30 september och avse kommande kalenderår.

Ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser
 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • ekonomisk berättelse från senaste årsmötet
 • revisionsberättelse från senaste årsmötet
 • redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism

Verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet

 • Föreningens verksamhet ska ha värde som förebyggande verksamhet eller angeläget stöd till människor med särskilda behov, komplettera samhällets socialtjänst eller fungera som stöd till funktionshindrade.
 • Bidrag kan sökas av lokala och regionala föreningar med verksamhet i Filipstads kommun.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras av föreningen senast den 30 september och avse kommande kalenderår.

Ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser
 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • ekonomisk berättelse från senaste årsmötet
 • revisionsberättelse från senaste årsmötet
 • redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism

Verksamhetsbidrag avseende studieförbund inklusive SISU

Bidragets storlek avgörs utifrån den verksamhet som bedrivits i Filipstads kommun under föregående år. Underlag till beslut för bidragets storlek utgörs bland annat av sammanställningslista från Folkbildningsrådet. Där framgår vilken verksamhet studieförbunden bedrivit föregående år i Filipstads kommun.

För att vara bidragsberättigad krävs att studieförbundets verksamhet omfattar minst fyra procent av studieförbundens totala verksamhet i Filipstads kommun, enligt Folkbildningsrådets sammanställning.

Kultur- och föreningsutskottet har möjlighet att inför kommande verksamhetsår i bidragsgivningen lyfta särskilda inriktningar/prioriteringar som ska ligga till grund för bidrag.

Ansökan

Ansökan skickas till kommunstyrelsen senast den 30 april. Om kommunen begär det ska föreningen skicka in redovisning av föregående års verksamhet.

Bidrag till offentliga arrangemang

 • Arrangemanget ska vara ett offentligt evenemang som äger rum i Filipstads kommun.
 • Arrangemanget ska vara riktat till allmänheten snarare än föreningens egna medlemmar, det ska genomföras i Filipstads kommun och vara tillgängligt för alla.
 • Arrangemanget ska bedömas ha ett värde för invånarna i Filipstads kommun.
 • Arrangemanget ska offentliggöras och utannonseras på lämpligt sätt. Det ska framgå av marknadsföringen att arrangemanget genomförs med bidrag från Filipstads kommun.
 • Bidrag kan ges som förskottsutbetalning, som efterhandsstöd eller som förlustersättning. Kultur- och föreningsutskottet bestämmer i vilken form bidrag ges.
 • På kultur- och föreningsutskottets begäran ska slutredovisning av arrangemanget redovisas.
 • Filipstads kommun ger inte stöd till arrangemang med religiösa inslag eller till fester.

Ansökan

Bidrag till offentliga arrangemang kan sökas under hela året. Ansökan ska innehålla en förteckning över arrangemangets förväntade intäkter och utgifter.

Investeringsbidrag

 • Bidragsberättigade föreningar kan söka investeringsbidrag.
 • Investeringar som kan beviljas är till exempel förbättringar i klubblokaler, energibesparande åtgärder eller utbyte av gräsklippare, trasiga liftar, motorer med mera. Investeringsbidrag kan ej sökas till material (som t.ex. fotbollar) eller dräkter.
 • Investeringsbidrag kan endast beviljas till investeringar i fastigheter som ägs av den sökande föreningen eller av kommunen.
 • Ansökningar som avser medfinansiering från flera medfinansiärer prioriteras framför andra investeringsbidragsansökningar.
 • Bidrag kan ges som förskottsutbetalning, som efterhandsstöd eller som förlustersättning. Kultur- och föreningsutskottet bestämmer i vilken form bidrag ges.
 • Beviljade investeringsbidrag ska kunna redovisas till kultur- och föreningsutskottet efter genomförd investering.

Ansökan

Ansökan om investeringsbidrag ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober. Ansökan ska innehålla en kostnadsberäkning för investeringen.

Undersidor