Filipstads kommun startsida

Ovårdade tomter

Enligt PBL 8 kap 9§:Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Ovårdade tomter skapar otrevnad för grannar och påverkar förbipasserande så att orten eller bygden får ett oförtjänt dåligt rykte. Miljö- och byggnämnden kan utfärda ett föreläggande med vite om fastighetsägaren inte rättar sig efter uppmaningen att städa upp.

Ovårdade byggnader

På samma sätt som en ovårdad tomt kan ge en bygd dåligt rykte så gör även ovårdade byggnader ett dåligt avtryck på området.

Häckar och buskage

Här krävs inte bygglov, däremot stadgas i PBL (Plan- och Bygglagen) samt i väglagen att fastighetsägaren skall se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken. Tar växtligheten överhand kan du som fastighetsägare bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Häckar och buskar får inte inkräkta på gångbanans bredd och skall klippas i tomtgränsen. Det måste man tänka på redan vid nyplantering. Trädgrenar får inte sticka ut över gångbanan på lägre höjd än 2,5 m.  

Över körbanan ska den fria höjden vara 4,6 m, grenar som hänger längre ned över gång eller körbanan ska sågas av.

Mer information i häftet "Klipp häcken". Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ovårdade tomter, byggnader och vildvuxna häckar eller buskage ska anmälas till Miljö- och stadsarkitektkontoret.

Bilder

Illustration om häck vid garage

Illustration om häck vid garage

Illustration träd över gång-, cykel- och bilbana

Illustration träd över gång-, cykel- och bilbana

Illustration häck vid korsning

Illustration häck vid korsning

Illustration häck (0.6 meter från gata) och träd (2 meter från gata)

Illustration häck (0.6 meter från gata) och träd (2 meter från gata)

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad