Filipstads kommun startsida

Avfall och renhållning

Grå sopbil

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka olägenhet för människor eller miljö. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på brukarna, kommunerna och producenterna.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. För dig som ännu inte har detta kommer vi på Renhållningsenheten att påbörja en process för att införa matavfallsinsamling under 2024.

Det innebär att det är obligatoriskt att sortera ut matavfall, i första hand genom ett sorterat abonnemang med ett brunt och ett grönt kärl. Efter den 1 januari 2024 kommer därför inte abonnemang för blandat/osorterat restavfall att erbjudas.

Abonnemang med godkänd hemkompost kommer fortfarande att vara kvar. Om du inte vill ha ett sorterat abonnemang utan hellre föredrar att sortera ditt matavfall via hemkompost har du möjlighet att ansöka om det via blankett som du hittar i vår e-tjänst- och blankettportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Villkoret för abonnemang hemkompost är att organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året. Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Varför blir det obligatoriskt?

Idag sorteras knappt 40 procent av det matavfall som vi inom Filipstad kommun skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i detta arbete. För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushållet och samhället. Den biogödsel som skapas kan ersätta en del av den konstgödsel vi idag importerar så även här är det en vinst för samhället.

Filipstads kommun bjuder in företag att ansöka om att bli auktoriserade för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationssystem för insamling av förpackningar

Kommuner har från och med 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsmaterial från hushåll. Senast 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar som består av papper, plast, glas och metall från alla hushåll.

Genom så kallade auktorisationssystem kan företag nu bli godkända för att samla in och transportera förpackningar från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter på uppdrag av kommunen. Det är inte tillåtet för företag att samla in förpackningar utan att ha tecknat avtal med kommunen.

Beskrivning av auktorisationen

Auktorisationen innebär att företaget får samla in och transportera förpackningar på uppdrag av kommunen.

 • Kommunen ger inte ut något kundregister utan det företag som utför insamlingen får själv sälja sin tjänst.
 • Kunden tecknar avtal direkt med företaget.
 • Beställning av tjänsten och övrig kundkontakt sker direkt mellan företaget och kunden.
 • Flera företag kan vara auktoriserade för att utföra tjänsten och kunden kan välja fritt mellan dessa.
 • Inga mängder eller uppdrag kan garanteras.

Auktorisationen regleras genom att kommunen och auktoriserad entreprenör ingår skriftliga avtal. Den auktoriserade entreprenören ska följa kommunens krav och de avtalsvillkor som ställts. Insamlarna tar över verksamhetsansvaret från kommunen iom avtalet. För att ansöka om att bli auktoriserad insamlare kontaktar du oss på teknikochservice@filipstad.se. Vi kommer då att skicka ansökningsblankett och information till Er.

Auktoriserade företag

För fastighetsägare och samlokaliserade företag är det fritt att välja insamlare bland de som är auktoriserade av kommunen och därmed godkända att samla in förpackningsmaterial. Kommunen kommer att få statistik på insamlade mängder och ersättning för tjänsten kommer att göras på ordinarie renhållningsfaktura.

Nedan listas auktoriserade entreprenörer allt eftersom avtal tecknas. För närvarande är följande företag auktoriserade insamlare:

 • Stena Recycling AB i Karlstad, telefonnummer 010-445 63 00
 • PreZero Recycling AB, telefonnummer 054-85 27 90

För att få kärl till och hämtning av förpackningar av papper, plast, glas och metall, kontaktar ni som fastighetsägare valfritt företag från ovan lista.

 

Ersättning

Huvudmannen ersätter förpackningsavlämnaren kvartalsvis i efterskott med medel som denne erhåller från Kammarkollegiet i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (jfr 9 kap. förpackningsförordningen). Ersättningen till fastighetsägare baseras på antalet lägenheter och samlokaliserade verksamheter, samt på den statistik som entreprenören har lämnat till kommunen. Ersättningen för insamling av förpackningsavfall respektive tillhandahållande av kärl utgörs uteslutande av ersättning motsvarande den som kommunen erhåller från Kammarkollegiet. Om kommunen ej erhåller någon ersättning kommer det ej att ske en utbetalning till någon fastighetsägare.

Soppåsar som fryser fast i kärl

Varma och fuktiga påsar som läggs i kärlet under vintern riskerar att frysa fast, gäller både påsar i brunt och grönt kärl. Detta leder till att kärlen inte töms ordentligt när sopbilen kommer. Sopbilen "skakar" kärlet vid tömning, men sopbilschaufförerna ser inte om det sitter fast något i kärlet och kan därför inte heller göra något åt det just där och då.

För att undvika fastfrysning finns det några tips:

 • Tryck inte ner fler soppåsar än det inte riktigt finns plats för, risken är större att påsarna fryser fast i kärlet.
 • Placera matavfallspåsen på hyllan i kärlet. Då hinner påsen att frysa och bli hård. När du sedan kommer med nästa påse puttar du ner den frysta påsen i kärlet och placerar den nya fuktiga påsen på hyllan.
 • Se till så att matavfallspåsar inte är för fuktiga.
 • Ett rent kärl minskar risken för fastfrysningar.
 • Om det ändå frusit fast påsar, pröva att försiktigt skaka på kärlet eller peta lite i kärlet. Ha som vana att skaka lite på kärlet innan det är dags för tömning.

Om ditt kärl inte tömts och om det behövs tömmas för att få plats med avfall och du inte kan vänta till nästa tömning, så kan du beställa en extra hämtning hos kundservice 0590-613 77, debitering@filipstad.se.

Fira lov och ledigheter i fritidshuset

Sommartid sker hämtning av hushållsavfall enligt rullande schema. Vid vistelse i fritidshus under annan tid kan du beställa extra hämtning av hushållsavfall. Kontakta kundservice 0590-613 77, debitering@filipstad.se för beställning av extra tömning.

Hushållsavfall ska alltid hämtas av kommunen. Soppåsar får inte lämnas på ÅVC.

Långskogens Återvinningscentral

Välkommen med ditt sorterade avfall till Långskogens återvinningscentral (ÅVC).

Läs mer om Långskogen och hur du ska sortera ditt avfall.

För att underlätta sortering och minimera tiden för ditt besök på Långskogen – sortera ditt avfall redan hemma när du lastar bil eller kärra enligt bilden nedan och ta med bärhjälp om du har mycket att lasta av eller om det är tunga eller stora saker. Tänk på att barn ska sitta kvar i bilen för att minimera risken för olyckor.

Logotyp för FTI

Besök en återvinningsstation

Har du återvinningsmaterial såsom papper, kartong och frigolit kan du besöka någon av våra återvinningsstationer. Läs mer om återvinning och återvinningsstationer.

Skaffa e-faktura eller e-postfaktura

Fakturor gällande vatten, avlopp och renhållning behöver inte skrivas ut och skickas i kuvert.

Du som privatperson kan via din internetbank anmäla att du vill ha e-faktura från Filipstads kommun. Logga in i din internetbank, leta upp Filipstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyll sedan i anmälningsformuläret.

Företag och privatpersoner kan få fakturor skickade via e-post. Beställ hos kundtjänst.

Autogiro innebär att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto. Anmäl autogiro genom e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Du som har autogiro eller tänker skaffa det, kan kombinera det med e-faktura eller e-postfaktura. Då slipper du pappersaviseringen om dragning från ditt konto.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor