Filipstads kommun startsida

Kunskapsprov enligt alkohollagen

En förutsättning för att kunna beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska därför som huvudregel avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten.

Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden:

  • alkoholpolitik
  • bestämmelser om servering
  • bestämmelser om tillsyn
  • bestämmelser om mat och utrustning

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd man ansöker om. För godkänt resultat måste sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna.

Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Sökande som inte kan genomföra skriftligt kunskapsprov måste kunna styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter.

Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.

Praktisk information

Efter att din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsmyndigheten gör myndigheten en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger. Kunskapsprov genomförs på tillståndsmyndigheten på avtalad tid. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och resultatet skickas till tillståndsenheten.

Avgifter i samband med alkoholhandläggning inbetalas till bankgiro 811-0579