Filipstads kommun startsida

Taxa och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Miljö - och byggnadsnämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Timavgift

I de fall timavgift tas ut sker det i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses bland annat inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller samt beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver någon utredning.

Fasta avgifter

För de verksamheter som kräver regelbunden tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Avgifterna är bestämda utifrån det behov av tillsyn det normalt tar att göra tillsyn över för olika typer av verksamheter.

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende.

Taxor för prövning och tillsyn

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad