Filipstads kommun startsida

Taxa och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Miljö - och byggnadsnämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Timavgift

I de fall timavgift tas ut sker det i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses bland annat inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller samt beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver någon utredning.

Fasta avgifter

För de verksamheter som kräver regelbunden tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Avgifterna är bestämda utifrån det behov av tillsyn det normalt tar att göra tillsyn över för olika typer av verksamheter.

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende.

Taxorna har indexuppräknats och följande avgifter gäller för 2024:

  • Miljöbalkstaxa 1226 kr/timme
  • Strålskyddstaxa 1226 kr/timme
  • Livsmedel 1422 kr/timme
  • Animaliska biprodukter (t ex nedgrävning av häst) 1422 kr/timme
  • Tobak: 1422 kr/timme (nya årsavgifter: endast tobak 7110kr; tobak och tobaksfria nikotinprodukter: 9954kr; tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter 11376 kr)
  • Receptfria läkemedel 1422 kr

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad