Filipstads kommun startsida

Miljöskydd

Rostig tunna

Luft, mark och vatten påverkas av föroreningar från många verksamheter. Inom miljöskyddsområdet bedriver vi rådgivning och tillsyn för att skydda och bevara miljön från skadlig påverkan.

Miljötillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera efterlevnaden av de lagar och bestämmelser som reglerar detta område.

Enligt miljöbalken får tillsynsmyndigheten ta ut en avgift för prövning och den tillsyn som utförs. Vad olika uppgifter ska kosta framgår av den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktige har bestämt en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är riskbaserad, vilket innebär att om din verksamhet har stor risk att påverka miljön blir tillsynstiden större och avgiften högre jämfört med om din verksamhet har mindre risker.

Tillsynstiden beror verksamhetens art, omfattning och lokalisering. I avgiften räknas bland annat förberedelsetid, tillsynstid och granskning av handlingar och utredningar.

Alla som yrkesmässigt utövar någon verksamhet som miljöbalken är tillämplig på berörs av taxan. Det gäller både verksamheter och privatpersoner.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor