Filipstads kommun startsida

Kemikalier

En samling med flera olika burkar och flaskor med olika farliga ämnen

Kemiska ämnen finns i praktiskt taget allting som omger oss i vardagen – kläder, möbler, elektronik, hygieniska produkter m.m. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Att välja de kemikalier med minst miljöpåverkan, hantera kemikalierna på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt både vad gäller själva användandet och vid avfallshantering är åtgärder som kan göra stor nytta.

Använd inte farligare medel än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Den så kallade produkt­valsprincipen gäller alla kemikalier, vilket innebär att man alltid skall välja det som gör minst skada på människa och miljö.

I hemmet och på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga. Exempel är färger, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel och oljor. För att välja de kemikalier som har den lägsta negativa påverkan på hälsa och miljö finns det ett flertalet kemikalier med miljömärkningarsom "Svanen och "Bra miljöval".

Användare och tillverkare av kemikalier

Tillverkare och importörer av kemikalier har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Den statliga Kemikalieinspektionen övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna.

Farligt avfall

Kemikalier är onaturliga ämnen som framställts av människan i syfte att få specifika egenskaper anpassade till olika ändamål. Kemikalier är ofta svåra att bryta ned, vilket gör att de kan befinna sig länge i t ex naturen utan att de bryts ned och försvinner.

Rester av kemikalier klassas ofta som farligt avfall och måste då tas omhand på ett särskilt sätt. Hamnar sådant avfall till exempel i avloppsvattnet kan det innebära allvarlig skada på reningsfunktionen och i slutändan påverka djur- och växtliv i våra vattendrag.

Rester av kemikalier ska samlas upp och lämnas in till en miljöstation.

Lagstiftning

Mycket av kemikaliehanteringen regleras i dagsläget gemensamt inom EU genom Reach. Reach är EUs gemensamma kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach antogs 2007 och genomförs stegvis, för att gälla fullt ut 2018.

REACH ställer krav på företag som är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Företagen bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Kemikalieinspektionen

För dig som konsument driver Kemikalieinspektionen en webbplats där du finner information om vardagskemikalier som gör att du lättare kan göra medvetna val och hantera olika sorters produkter på ett säkert sätt. Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och fungerar som en tillsyns­myndig­het som bland annat bevakar att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. För att få svar på frågor om hur lagstiftningen berör dig och hur du kommer att påverkas, kan du läsa på Kemikalieinspektionens hemsida.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Inga bekämpningsmedel är därför bra för miljön. Idag används en stor mängd bekämpningsmedel i villaträdgårdar. Istället för kemiska bekämpningsmedel finns idag medel som är mindre skadliga och som bör prövas i första hand. Om du ändå måste använda det är det viktigt att du inte överdoserar eftersom det finns risk för spridning till yt- och grundvatten.

Det krävs ingen anmälan för att använda bekämpningsmedel inom den egna fastigheten. Däremot är man skyldig att alltid använda det mest miljöanpassade alternativet och om man inte har sprutcertifikat får man endast använda klass tre-preparat. Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska skriftligen anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Det är förbjudet att utan tillstånd från nämnden sprida bekämpningsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
  • inom skyddsområde för vattentäkt
  • vid planerings- och anläggningsarbeten

Kemikalieanvändningen i verksamheter

Miljökontoret är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad