Filipstads kommun startsida

Skrotbilar

En rostig skrotbil med vissna buskar som ligger mot ena sidan på bilen

Det är inte tillåtet att överge bilar ute i naturen. Uttjänta och övergivna motorfordon skräpar inte bara ner utan kan även skada växter och djur genom de miljöfarliga ämnen de innehåller. En skrotbil som läcker farliga vätskor utgör en risk för både miljö och människor och är därför ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

Gifter sprids i miljön

Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. En skrotbil som innehåller 10 gram kvicksilver räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Sedan juli 2003 finns ett förbud, med vissa undantag, mot användandet av bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom i nya bilar.

Ägaren är alltid ansvarig

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Vad gäller flyttning av fordon är det Trafikverket som ansvarar för bilar som står vid allmänna vägar utanför tätort. Kommunen är ansvarig för kommunala gator och allmänna marker. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen. På enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan det är markägaren.

Du som fastighetsägare får dock inte själv flytta en skrotbil som lämnats på din fastighet. Du ska alltid själv försöka kontakta fordonsägaren och uppmana denna att flytta fordonet. Om fordonet inte flyttas kan du ta kontakt med kommunen som har rätt att flytta bilen enligt lagen om flytt av fordon.

I lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall finns särskilda regler för när kommunen eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil.

Producentansvar

Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar, som innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis och se till att den tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. En auktoriserad bildemonterare ser till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Om bilen saknar väsentliga delar, som växellåda eller motor får producenten dock begära skälig ersättning för skrotningen.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad