Filipstads kommun startsida

Värmepump och bergvärme

Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du ska inrätta en värmepump.

Att tänka på vid inrättande av bergvärmepump

Den som planerar att inrätta en värmepump för utvinning av värme ur berg måste göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden innan anläggningen tas i bruk.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas, normalt 4 veckor.

Enligt Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 17 §, måste den som installerar en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, anmäla det till Miljö- och byggnadsnämnden, eftersom det finns en risk för att grundvattnet förorenas. Köldbärarvätska kan läcka ut och påverka grundvattnet negativt.

Dessutom kan borrhålet bli en transportväg för föroreningar ner till grundvattnet Situationsplan (skala 1:400 alternativt 1:500) som visar fastighetsgränser, planerade energibrunnar, samt dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meters radie från planerad anläggning. Typ av avloppsanläggning ska anges, till exempel infiltration, reningsverk.

Anmälningsavgift tas ut

Miljö- och stadsarkitektskontoret tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige.

Undvik miljösanktionsavgift

Den som tar i bruk en anläggning utan att först ha gjort en anmälan till Miljö- och stadsarkitektskontoret kan drabbas av en miljösanktionsavgift på 1 000 kr eller dömas för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap 4 § miljöbalken.

Lokalisering av värmepumpsanläggningar

Lokalisering av värmepumpsanläggningar ska ske så att risken för förorening av grund- eller ytvatten minimeras. För bergvärmepumpsanläggningar bör ett skyddsavstånd mellan energibrunn och bergborrad vattenbrunn vara minst 30 meter. Närheten till avloppsanläggningar prövas i det enskilda fallet.

Kontrollera även om det finns andra energibrunnar intill din fastighet. När man installerat en värmepump kommer berget gradvis att kylas ned runt varje energibrunn. Därför bör avståndet mellan två skilda energibrunnar vara minst 20 meter för att anläggningen ska uppnå god effekt. Om brunnen borras närmare fastighetsgräns än 10 meter bör energibrunnen lutas in mot den egna fastigheten.Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera värmepumps-anläggning.

Underjordiska ledningar

Du måste också kontrollera var eventuella underjordiska ledningar (VA, el, tele m m) finns så att dessa inte skadas vid anläggningsarbeten.

Grannyttrande

Om din energibrunn placeras närmare än 20 meter från din grannes fastighetsgräns eller grannen har en närbelägen vattenbrunn anser miljö- och hälsoskyddskontoret att grannen är berörd. Om energibrunnen lutas gäller 20 meter från hålets medelavstånd, d v s mitt emellan brunnens topp och botten. Kopia på dina ansökningshandlingar översänds till dina grannar för eventuellt yttrande.

Om du bor inom område med kommunalt vatten där samtliga grannfastigheter är anslutna till VA-nätet kan du själv kontakta dina grannar för "grannyttrande".

De underskrivna blanketterna ska bifogas ansökan. Det är viktigt att berörda grannar får ta del av ansökan och situationsplan med energibrunnens placering.

Köldmedium och köldbärarvätska

Köldmedium och köldbärarvätska ska väljas så att effekten på miljön blir så liten som möjligt. Kemikalierna i köldbärarvätskan ska vara lätt nedbrytbara och får inte vara klassificerade som miljöfarliga. Köldbäraren får ej heller vara klassificerad som hälsofarlig.För att miljö- och hälsoskyddskontoret ska kunna bedöma aktuell köldbärarvätska måste du ange produktnamnet på köldbärarvätskan eller bifoga varuinformationsblad.

Normbrunn 16

Både drifttekniska och miljömässiga problem kan uppstå om en energibrunn är felkonstruerad. För att säkerställa en väl fungerande energikälla samt minimera riskerna för påverkan av grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) utarbetat en vägledning vid utförande av vatten- och energibrunnar "Normbrunn 16". Miljö- och Byggnämnden kräver att energibrunnar ska utföras enligt Normbrunn 16.

Företag som borrar för bergvärme ska vara certifierade

Från och med den 1 januari 2011 ska företag som borrar för bergvärme vara certifierade enligt de krav som SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit fram tillsammans med SITAC och branschorganisationerna. Certifiering sker via SITAC. På deras webbplats kommer alla certifierade brunnsborrare också att finnas presenterade. SITAC:s certifiering innebär bland annat att företaget har miljöansvars- och ansvarsförsäkring.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad