Filipstads kommun startsida

Miljöfarlig verksamhet

Taket på en industri med två skorstenar som fyller himlen med rök. Soluppgång i bakgrunden

Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas.

För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Begreppet miljöfarliga verksamheter definieras i 9 kap 1 § miljöbalken (1998:808). Sammanfattningsvis är det verksamheter som ger upphov till utsläpp eller som kan orsaka olägenheter för människor eller miljö, exempelvis genom kemikalieanvändning eller uppkomst av farligt avfall.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-verksamhet beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Av miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  • A = Tillstånd söks hos miljödomstolen.
  • B = Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen (via Länsstyrelsen).
  • C = Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten planerar att starta.
  • U = Övriga miljöfarliga verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan men som ändå berörs av tillsyn.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt. Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll.

Miljöbalken lägger ett ansvar på dig som driver en verksamhet. Du ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verksamhet du bedriver.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Anpassa din egenkontroll

Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En komplex verksamhet med stor risk för påverkan på människors hälsa eller miljön behöver därför ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet som innebär en liten risk. För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Egenkontrollen ska vara ett levande verktyg hos verksamheten. Det är därför inte lämpligt för en tillsynsmyndighet att godkänna eller fastställa egenkontrollen. Det går heller inte att avgöra när den är färdig eftersom den ständigt ska pågå.

Anmälningspliktiga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till nämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor, tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Skriftligt beslut

När anmälningen är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är Miljö- och byggnadsnämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad