Filipstads kommun startsida

Information om köldmedier för kyl- och värmepumpsanläggning

Köldmedium används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedium påverkar ozonskiktet, bidrar till ökade utsläpp till växthusgaser och påverkar därmed klimatet på ett negativt sätt. För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation av kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Anmälan

Anläggningar med en sammanlagd köldmediemängd över 10 kg ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Nyinstallation av aggregat ska också anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden i god tid före installationen. Tänk på att du vid nyinstallation av köldmedieanläggning alltid ska välja det alternativ som har lägsta möjliga effekt på ozonskiktet och klimatet.

Ackrediterad kylfirma

Inom yrkesmässig verksamhet får endast kylfirmor som är ackrediterade av SWEDAC underhålla, installera, reparera samt utföra årlig kontroll av köldmedieanläggningar. 

Årlig kontroll

Den som äger aggregat* som innehåller köldmedium (HCFC, HFC) ska låta utföra en återkommande kontroll minst en gång per år. Resultatet av läcksökning, serviceåtgärder och kontroll ska rapporteras till Miljö- och stadsarkitektskontoret, om den sammanlagda köldmediemängden i anläggningens aggregat överstiger 10 kg. Rapporten ska redovisa det som hänt mellan 1 januari och 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. På årsrapportens framsida ska ägaren fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta. Miljö- och byggnadsnämnden ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars.

Läckagekontroll

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler för inom vilka intervall ett aggregat ska kontrolleras. En av förändringarna är att intervallen för periodisk läckagekontroll nu bestäms utifrån mängd och typ av köldmedium. Numera är det alltså inte bara antal kilo köldmedium som avgör hur ofta aggregatet ska kontrolleras utan istället gasens koldioxidekvivalent (CO2e).

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5-50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 50-500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst en gång var tredje månad.

Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag.

Journalföring

För varje aggregat ska ägaren föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier etc. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen ska förvaras tillgängliga vid maskinen.

På varje aggregat ska det finnas en skylt där det framgår vilken köldmediemängd och köldmedietyp som finns i aggregatet. Det ska även finnas drift- och skötselinstruktioner tillgängliga vid aggregatet. 

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett ackrediterat kylföretag. Kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Byte av verksamhetsutövare

Miljöförvaltningen bör informeras när en anmälningspliktig eller rapporteringspliktig anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare. Görs inte detta, debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Miljösanktionsavgifter

I Miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som meddelats med stöd av Miljöbalken.

  • Ingen anmälan av köldmedia, 5 000 kr
  • Kraven på register har inte uppfyllts, 2 000 kr
  • Kontroller har inte utförts, 5 000 kr
  • Rapporten lämnas in för sent, 1 000 kr 

Lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet genomgår just nu förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning som kompletterar denna är under utarbetande. Den lagstiftning man bör känna till är främst förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Från den 1 januari 2015 är det också förbjudet att använda enhetsaggregat innehållande HCFC.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad