Filipstads kommun startsida

Cisterner

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Glöm därför inte att kontrollera din cistern!

Installation av cistern

Den som vill installera en cistern för brandfarliga varor ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden innan den tas i bruk om:

  • cisternen ligger i marken och innehåller mer än1 kubikmeterdieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
  • cisternen rymmer 1- 10 kubikmeter och finns utomhus ovan mark samt innehåller dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll som ska göras av en ackrediterad kontrollant.

Den som inte skriftligen informerar tillsynsmyndigheten om lagring av brandfarliga vätskor eller utför återkommande kontroll inom angivna tidsintervaller kan få betala miljösanktionsavgift.

Hur ofta ska min cistern kontrolleras?

Lagkrav på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja om cisternen är större än en kubikmeter. Cisterner ska besiktigas regelbundet –  vart tredje, sjätte eller tolfte år. Fastighetsägaren har själv ansvar att se till att cisternen kontrolleras inom rätt intervall. Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC.

Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen varaktigt tagits ur bruk.

För att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser för cisterner inom vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och stadsarkitektkontoret om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som inte används längre ska tömmas och rengöras. Om du planerar att ta en cistern med brandfarlig vara ur bruk måste en anmälan göras till miljö- och stadsarkitektkontoret. Att anmäla till miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk är kostnadsfritt.

Sekundärt skydd

För att hindra förorening av mark och vatten bör alla cisterner med brandfarliga varor eller andra kemikalier vara försedda med sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd kan bestå av en tät invallning av betong eller plåt/stål som rymmer tankens hela volym. Över den invallade cisternen ska det dessutom finnas ett skydd mot nederbörd till exemplet ett tak. Alternativt kan cisternen ha dubbla väggar.

Lagar och regler

Regler om informations- och anmälningsplikt och krav på återkommande kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24.

Kontakta andra myndigheter

Tillstånd från räddningstjänsten krävs för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern i mark, ovan mark och inomhus. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad