Filipstads kommun startsida

Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om användningen av mark- och vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan där de övergripande planeringsfrågorna och de allmänna intressena finns behandlade.

Syftet med översiktsplanen är att ange i stora drag hur kommunen tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och användningen av mark och vatten i hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanen ska också ge vägledning och stöd i arbetet med att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan - och bygglagen. Översiktsplanen ska också redovisa hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Kommunen skall minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om den antagna översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Aktuell översiktsplan

Kommunfullmäktige antog den 10 mars 2016 en ny översiktsplan Pdf, 43 MB, öppnas i nytt fönster. för Filipstads kommun. Planen vann laga kraft 9 april.

Fördjupningar och tillägg

När det krävs en ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område upprättas en fördjupad översiktsplan. Översiktsplanen kan även ändras genom tillägg som tar upp tematiska kommuntäckande frågor.

En fördjupning eller ett tillägg är delar av den kommunomfattande översiktsplanen och processen för framtagande och beslut är densamma.

Eftersom gällande översiktsplan inte behandlar utbyggnad av vindkraft har den kompletterats med en vindbruksplan för att skapa bättre beredskap inför eventuell utbyggnad av vindkraft inom kommunen.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige den 27 oktober 2011 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Även en fördjupad översiktsplan för Filipstads tätort har tagits fram och antogs av kommunfullmäktigen den 13 juni 2013.

Undersidor