Filipstads kommun startsida

Detaljplanering

Detaljplaner upprättas av stadsarkitektkontoret under Miljö- och byggnadsnämndens ledning och är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen.

Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som får byggas, hur höga husen får vara etc. Den reglerar också vad som ska vara park och gata. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande.

Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla.

Detaljplanering i Filipstad

Huvuddelen av bebyggelsen i Filipstad kommun ligger inom områden med detaljplaner (tidigare stads- och byggnadsplaner). Planen reglerar hur mycket och var på tomten man får bygga.

Plankartan redovisar bland annat:

  • tillåten användning, exempelvis bostäder, skola etc
  • hur stor och hur hög en byggnad får uppföras
  • hur en byggnad ska gestaltas, exempelvis träpanel, rött tak etc
  • om en byggnad inte får rivas på grund av kulturhistoriska skäl

Undersidor