Filipstads kommun startsida

Planbesked

Behöver du göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras? Då ska du begära ett planbesked av Miljö- och stadsarkitektkontoret.

Initiativ till planläggning av ett område sker genom en skriftlig begäran om planbesked. Kommunen utreder förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till Miljö- och stadsarkitektkontoret.

Ansökan om planbesked

En ansökan om planbesked görs via blanketten "Ansökan om planbesked".

Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gällerbyggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen.

Positivt planbesked

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.

Om planbeskedet är positivt ska kommunen även ange en preliminär tidsplan för när ett slutgiltigt beslut om upprättande, ändring eller upphävande av detaljplanen i fråga kan tas.

Planarbetet inleds oftast med ett startmöte och tecknande av ett plankostnadsavtal.

Negativt planbesked

Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska kommen ange skälen för det i planbeskedet. Ett planbesked kan inte överklagas.

Kostnad

Avgift för planbesked debiteras enligt gällande plan- och bygglovtaxa. En reducerad avgift tas ut vid ett negativt planbesked.