Filipstads kommun startsida

Kommunala ungdomsrådet i Filipstads kommun

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för elevråden för högstadieskolor och gymnasieskola i Filipstad och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala ungdomsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för elevrådens för högstadieskolor och gymnasieskola i Filipstad och kommunens styrelser och nämnder.

Syfte

  • Att rådet skall förstärka ungdomars inflytande
  • Att rådet skall verka för att ungdomars frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetsuppgifter

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör ungdomar och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges ungdomar genom råden en större delaktighet i samhällets insatser.

Ungdomarnas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.

Rådets sammansättning

1. Kommunala ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller nämnd om styrelsen så beslutar

2. Kommunens representanter är kommunfullmäktiges presidium samt ordförande i kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. I det fall oppositionens representant i Kommunfullmäktiges presidium är förhindrad att delta i sammanträden, utser oppositionen ersättare för varje tillfälle.

3. Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i kommunala ungdomsrådet

4. Elevråden vi kommunens högstadieskolor och gymnasium utser vardera 4 representanter. Vilka som utsetts delges av elevråden ordförande så tidigt som möjligt under höstterminen.

Organisation och arbetsformer

Rådet skall sammanträda minst 2 gånger per termin.

Ordförande skickar kallelse 14 dagar innan sammanträde. I kallelsen skall framgå dagordning, samt de handlingar ordförande bestämmer. Elevrådsrepresentanterna lägger ytterligare punkter på dagordningen genom att meddela ordförande senast vid sammanträdet.

Eventuella kostnader som uppstår i samband med elevrådsrepresentanternas deltagare regleras av respektive skola och bekostas av kommunfullmäktige. Ersättning till politiska representanter sker enligt kommunfullmäktiges fastställda regler för förtroendevalda och bekostas av respektive styrelse/nämnd.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av elevråden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktiges presidium.

Fastställan

Reglemente för ungdomsråd fastställes av kommunfullmäktige.