Filipstads kommun startsida

Förskola

En stubbe med målade ögon, ögon, näsa, mun och en hatt på huvudet

Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

I Filipstads kommun har vi nio förskolor i varierande storlek 2-5 avdelningar, fem av förskolorna finns i tätorten

Filipstads kommun som arbetsgivare erbjuder förutom friskvårdsaktiviteter till exempel bidrag till arbetskläder för tillsvidareanställd personal.

I Filipstads kommun har vi förskola i följande former:

Förskola 1-5 år

Det finns både förskolor som drivs av kommunen och fristående förskolor.

Helg- och nattöppen verksamhet 1-12 år ("Nattis")

För barn vars vårdnadshavare arbetar kväll, natt och/eller helg, verksamheten finns barnomsorg på förskolan Lyckan.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 525 timmar/år.

Öppen förskola 1-5 år

En verksamhet som är till för vårdnadshavare som är hemma med sina barn. Vårdnadshavaren och barnet besöker öppna förskolan tillsammans.

Utbildningen i förskolan

Utbildningen i förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Utbildningen utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Våra förskolor ska präglas av goda miljöer där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet.

Förskolans arbete grundar sig på Barnkonventionen, Skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö 18. 

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje förskola formar sin plan.

Arbetsplan

Innehållet i förskolans utbildning utgår från BArnkonventionen, Skollagen och Läroplanen.

Vår vision är en förskola där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet. Förskolans miljöer ska stimulera till utveckling och lärande.

Varje barn ska känna sig sedd och bekräftad samt kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje.

Under utbildningsåret 2020-2021 utgår alla förskolor från en gemensam arbetsplan, där varje avdelning planerar hur de ska genomföra arbetet inom prioriterade områden.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I redovisningen beskrivs hur läroplanens mål har uppnåtts.

Kontaktinformation Förskolan

Telefonnummer
0590‑612 62
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet, Fogdevägen 2
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Biträdande Skolchef - Annika Axelsson