Filipstads kommun startsida

Förskola

En stubbe med målade ögon, ögon, näsa, mun och en hatt på huvudet

Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

I Filipstads kommun har vi nio förskolor i varierande storlek 2-5 avdelningar, fem av förskolorna finns i tätorten. Förskolornas utbildning leds och organiseras av rektor. Förskolläraren ansvarar för undervisningen som genomförs tillsammans med övrig personal.

Filipstads kommun som arbetsgivare erbjuder förutom friskvårdsaktiviteter till exempel bidrag till arbetskläder för tillsvidareanställd personal.

I Filipstads kommun har vi förskola i följande former:

Förskola 1-5 år

Det finns både förskolor som drivs av kommunen och fristående förskolor.

Helg- och nattöppen verksamhet 1-12 år ("Nattis")

För barn vars vårdnadshavare arbetar kväll, natt och/eller helg, verksamheten finns barnomsorg på förskolan Lyckan.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 525 timmar/år.

Öppen förskola 1-5 år

En verksamhet som är till för vårdnadshavare som är hemma med sina barn. Vårdnadshavaren och barnet besöker öppna förskolan tillsammans.

Utbildningen i förskolan

Utbildningen i förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Undervisningen och förskolans miljöer utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetet grundar sig på Skollagen, Barnkonventionen och Läroplanen.

Vår vision är en förskola där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet. Varje barn ska känna sig sedd och bekräftad samt kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje.

 Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje förskola arbetar fram sin plan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Alla förskolor utgår från en gemensam arbetsplan, där personalen planerar hur de ska genomföra undervisningen inom prioriterade områden. I utvärderingen beskrivs hur målen uppnåtts.

Telefonnummer:

0590‑612 62

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet, Fogdevägen 2

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Undersidor