Filipstads kommun startsida

Förskola

Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

I Filipstads kommun har vi elva förskolor i varierande storlek 1-4 avdelningar. Sju av förskolorna finns i tätorten

Vi har nöjda och intresserade föräldrar enligt vår årliga föräldraenkät.

Filipstads kommun som arbetsgivare erbjuder förutom friskvårdsaktiviteter till exempel bidrag till arbetskläder för tillsvidareanställd personal.

I Filipstads kommun har vi förskoleverksamhet i följande former:

Förskola 1-5 år

Det finns både förskolor som drivs av kommunen och fristående förskolor.

Helg- och nattöppen verksamhet 1-12 år ("Nattis")

För barn vars vårdnadshavare arbetar kväll, natt och/eller helg finns barnomsorg på förskolan Lyckan.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 525 timmar/år.

Öppen förskola 1-5 år

En verksamhet som är till för vårdnadshavare som är hemma med sina barn. Vårdnadshavaren och barnet besöker öppna förskolan tillsammans.

Den pedagogiska verksamheten

Förskoleverksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Våra verksamheter ska präglas av goda miljöer där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet.

Förskolans arbete grundar sig på Skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö 18. 

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje förskola formar sin plan.

Arbetsplan

Innehållet i förskolans utbildning utgår från Skollagen, Läroplanen och Barnkonventionen.

Vår vision är en förskola där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet. Förskolans miljöer ska stimulera till utveckling och lärande.

Varje barn ska känna sig sedd och bekräftad samt kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje.

Under verksamhetsåret 2019-2020 utgår alla förskolor från en gemensam arbetsplan, där varje avdelning planerar hur de ska genomföra arbetet inom tre prioriterade områden.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I redovisningen beskrivs hur läroplanens mål har uppnåtts.

Se mer under respektive förskola.

Kontaktinformation Förskolan

Telefonnummer
0590‑612 62
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet, Fogdevägen 2
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Verksamhetschef - Annika Axelsson

Senast uppdaterad: 2020-07-03