Filipstads kommun startsida

Bergabacken

Förskolan Bergabacken. Rött tvåvåningshus med vita knutar och en lekpark i sand utanför och lekstuga i samma färger

Förskolan Bergabacken är belägen i Nordmark, 17 km norr om Filipstad, och har sina lokaler i den gamla skolbyggnaden. Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år.

Verksamheten leds av rektor som tillsammans med arbetslaget leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Öppettider är 06.00-17.00. Alla röda dagar är det stängt. Vid lov samverkar vi med fritidshemmet.

På förskolan Bergabacken vill vi skapa en gynnsam miljö för lek och lärande både inne och ute. Verksamheten förläggs ofta utomhus där vi har skogen inpå knuten. Barngruppen är ofta uppdelad i yngre och äldre barn för att vi lättare kan forma verksamheten utifrån barnens behov och intresse.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att:

  • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen
  • vårdnadshavaren deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats
  • inga separationer sker mellan vårdnadshavaren och barnet under de tre första dagarna
  • vårdnadshavaren är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet
  • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt

Lunch får vi från köket i Nordmarks skola, medan frukost och mellanmål tillreds på förskolan.

Förskolans verksamhet styrs utifrån Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö), samt FN:s barnkonvention.

Likabehandlingsplanen

Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärd diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen presenterar förskolans arbete för att främja allas lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kontaktinformation Förskolan Bergabacken

Telefonnummer
0590‑500 14
073‑270 39 44
Postadress
Bergavägen
682 93 Nordmarkshyttan

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson