Filipstads kommun startsida

Detta är farligt avfall

Information om farligt avfall, elektronik, läkemedel och riskavfall.

Produkter märkta med varningstexter som ex "brandfarligt", "hälsovådligt" eller "förvaras oåtkomligt för barn" klassas ofta som farligt avfall. El- och elektronikavfall räknas också som farligt avfall. Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön även i mycket små mängder får inte kastas bland restavfallet i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på Långskogens Återvinningscentral.

Verksamheter ska ha egna system för hämtning eller lämning av farligt avfall.

Förpacka och märk upp

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och det ska tydligt framgå vad förpackningen innehåller. Detta är av säkerhetsskäl viktigt för den vidare hanteringen såsom förvaring, transport och återvinningen. Om fel kemikalier kommer i kontakt med varandra kan det få förödande konsekvenser.

Farligt avfall är till exempel:

 • Oljerester, oljefilter, smörjfett
 • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta, thinner
 • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
 • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel
 • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare
 • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra
 • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare
 • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin
 • Sprayburkar med rester

Målning och renovering

Mycket av det du köper hos en färghandlare räknas till farligt avfall, när det är förbrukat. Även vattnet som du gjort rent penslar och andra målarredskap med klassas som farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral. Färg som är vattenburen innehåller också kemikalier som skadar miljön om den hälls i avloppet.

Före målning

 • Gör i ordning för tvätt av pensel och andra redskapredan innan du börjar måla.
 • Läs på färgburken vilken typ av lösningsmedel du ska använda.

När du målar med vattenburen färg

 • Lägg penseln/rollern i lufttät påse mellan strykningarna, så kan du fortsätta att måla inom några dagar utan att tvätta penseln/rollern.
 • Om du väljer att tvätta penseln; samla vattnet från penselrengöringen i en tillsluten flaska eller burk och lämna till en återvinningscentral.
 • Vid tvätt av rollern går det åt mycket vatten. Släng istället förbrukad roller i hushållets restavfall och köp en ny.

När du målar med lösningsmedelsburen färg

 • Ställ penseln i vatten över natten om du tänker fortsätta måla dagen därpå.
 • Se till att ha lösningsmedel och några tomma burkar till hands för tvätt av redskap.
 • Så kallad "penseltvätt" är snällare mot miljön än lacknafta.
 • Spara använt lösningsmedel i burk med lock. Det kan användas igen. När det är förbrukat lämnas lösningsmedlet till en återvinningscentral.

Efter målning

Intorkad pensel/roller/tråg slänger du i hushållets restavfall.
Överbliven färg och lösningsmedel lämnar du som farligt avfall.
Tomma färgburkar sorteras som metallförpackning/plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Elektronikavfall

Filipstad kommun och producenterna av elektriska produkter samverkar kring ett gemensamt insamlingssystem. Både verksamheter och privatpersoner kan utan avgift lämna ifrån sig uttjänta elprodukter vid Långskogens återvinningscentral. Vid OKQ8 i Filipstad och vid Djurgården i Lesjöfors finns möjlighet att lämna "små elektronik" för privatpersoner.  Insamlat elavfall transporteras sedan till specialiserade återvinningsanläggningar.

Små batterier

Förutom vid stationerna för farligt avfall kan du på flera av kommunens butiker lämna små batterier i batteriholkar.

Läkemedel

Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till Apoteket.

Riskavfall

Riskavfall, skärande och stickande typ kanyler, spetsar, sprutor med fast nål och liknande får inte kastas som hushållsavfall. Hushåll som har riskavfall kan kostnadsfritt hämta en godkänd avfallsbehållare för riskavfall på apoteket. När behållaren är full tar man med den till apoteket, lämnar in den och får en ny. Apoteken tar endast emot godkända behållare, inte kakburkar, glasslådor och liknande emballage.

Lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor, glödlampor lämnas som farligt avfall.

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30