Filipstads kommun startsida

Naturvård

Högbergsfältet Persberg. Skog full av tallar med en stig

Naturvårdsområden

Brattforshedens naturvårdsområde har ett annat skydd än naturreservat, bildades 1984. Området har en yta på 11 400 hektar.

Brattforsheden är ett av Sveriges främsta exempel på randdeltan vid högsta kustlinjen. I området finns fyra naturreservat: Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen, Kittelfältet och Lungälvsravinerna.

Naturreservat

Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen och är den vanligaste formen för skydd av värdefulla områden. Reservaten bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friliftslivet. I Filipstad finns 12 naturreservat. För mer information om dessa, se länkarna nedan till Länsstyrelsens besrkivning av naturreservaten.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden i Europa som medlemsländerna i EU gemensamt åtagit sig att skydda och bevara. Områdesskydden bygger på två EU direktiv; fågeldirektivet och habitatdirektivet. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden. Vissa av Natura 2000 områdena är också naturreservat.

Kulturreservat

Krigsflygfält 16 på Brattforsheden blev länets andra kulturreservat den 17 juni 2003. Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-45. Reservatet ligger beläget på Brattforsheden mellan Filipstad och Molkom.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad