Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Karta detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg.

Området kring Storbrohyttan, som är både byggnadsminne och riksintresse, samt camping och hembygdsgård vid Munkeberg är idag inte planlagt. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området är att säkerställa hur området kan användas med hänsyn till kulturmiljön, allmänhetens tillgång till området samt möjligheterna för campingen att utvecklas. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse vid den så kallade Wasavillan samt norr om smedjan vid Storbrohyttan.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 23, och vann laga kraft 2018-12-15.