Filipstads kommun startsida

Våld i nära relationer

Det finns stöd att få om du själv eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld.

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, gruppverksamhet, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Våld i nära relationer handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.

Vad är våld?

Kännetecknande för våld i en nära relation är att den som är utsatt ofta har ett starkt emotionellt band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn och ökar ofta i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Psykiskt våld
Kränkningar som med ord eller handling skrämmer och förnedrar. Psykiskt våld är ofta upp- takten till fysiskt våld. Du utsätts för verbala kränkningar, skrik, hot och isolering. Kontroll av telefonsamtal, sms och mejl samt utagerande svartsjuka är andra exempel.

Fysiskt våld
Våldet är ofta välplanerat och sker oftast i hemmet då man vet att ingen ser. Det kan även vara riktat så att skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja. Du blir knuffad, fasthållen, skakad, nypen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Ekonomiskt våld
När man inte själv får bestämma över och ha tillgång till sina pengar och hamnar i ekonomisk beroendeställning. Du undanhålls era gemensamma pengar och tvingas visa upp kvitton på dina inköp. Din partner tvingar dig att skriva under lånehandlingar och/eller gör dig skuldsatt utan din vetskap.

Sexuelt våld

När man tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja och/eller blir utsatt för oönskad beröring. Exempel på handlingar kan vara blickar, ord och smekningar eller när din partner tjatar på att ha sex även om du inte vill. Du tvingas till att tillfredsställa någon annan eller ha samlag eller att bli fotograferad/se på pornografi.

Materiellt våld
Personen man lever med riktar sin aggressivitet mot materiella ting, allt för att skapa obehag och rädsla. Din partner slår i väggar och dörrar, kastar eller förstör materiella saker. Ofta sådana som betyder mycket för dig.

Så här når du oss

Kontakta kommunens växel 0590-611 00 och be att få bli kopplad till handläggare för våld i nära relation. Efter kontorstid ring 112 och be att bli kopplad till Filipstads kommuns socialjour. 

Viktiga kontakter (länkar)