Filipstads kommun startsida

Hantering och transport av farligt avfall

En samling med flera olika burkar och flaskor med olika farliga ämnen

En samling med flera olika burkar och flaskor med olika farliga ämnen

Farligt avfall ska hanteras skilt ifrån annat avfall och måste hanteras på särskilt sätt. Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över hantering och transport av farligt avfall.

I många verksamheter uppstår farligt avfall. Vid hantering av farligt avfall gäller samma krav på försiktighetsmått som för andra kemiska produkter. För borttransport av sådant avfall gäller speciella krav. Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över hantering och transport av farligt avfall.

Det finns olika skäl till att ett visst avfall klassas som farligt, t.ex. att avfallet är explosivt, brandfarligt, frätande, hälsoskadligt, smittförande eller giftigt för miljön. Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, lösningsmedelsrester, kylarvätskor, batterier och lysrör.

Farligt avfall ska hanteras skilt ifrån annat avfall och måste hanteras på särskilt sätt. I Avfallsförordningen (2020:614) anges vilka avfallsslag som är farligt avfall.

Hantering av farligt avfall

Vid hantering av farligt avfall gäller samma krav på försiktighetsmått som för andra kemiska produkter. Du ska bland annat ha de kunskaper som krävs och hanteringen ska ske så att risker för människors hälsa eller miljön förebyggs.

Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall är följande:

 • Du får inte minska mängden eller volymen avfall genom att till exempel driva av lösningsmedel, pressa oljefilter eller separera olje- och vattenfas genom att hälla spillolja i en oljeavskiljare.
 • Du får inte blanda farligt avfall med andra slag av farligt avfall, med annat avfall eller med andra ämnen eller material om det inte sker på ett sätt som kan godtas från miljösynpunkt.
 • Farligt avfall ska förvaras så att barn eller andra människor inte kan komma i kontakt med avfallet eller så att vatten eller mark inte riskerar att förorenas. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.
 • Du ska föra anteckningar om den mängd och slag av avfall som uppkommer i verksamheten under året samt till vilken eller vilka anläggningar avfallet transporterats.
 • Normalt bör du låta transportera bort avfallet minst en gång per år. Du får inte lagra på dig onödigt stora mängder avfall.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.
 • I miljöbalken finns hänsynsregler som innebär att verksamhetsutövare genom produktval, aktivt ska arbeta för att minska mängden farligt avfall och avfallets miljöfarlighet.

Tillstånd för transport av farligt avfall

För att få transportera avfall krävs oftast att man har tillstånd för transport av avfall eller att man har gjort en anmälan för trasnport av avfall till Länsstyrelsen.

För borttransport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet gäller:

 1. Den som ska transportera farligt avfall i Filipstads kommun måste ha tillstånd från Länsstyrelsen. Du som lämnar avfall är skyldig att kontrollera att transportören har ett sådant tillstånd.
 2. Du är även skyldig att kontrollera att mottagaren (dit transportören kör avfallet) har tillstånd att ta emot den typ av avfall som du skickar.
 3. Du är skyldig att upprätta ett särskilt transportdokument för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av dig (avsändaren) och av mottagaren vid mottagandet.
 4. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till dig på att avfallet kommit fram. Normalt sker denna bekräftelse genom fakturan.

Elektriskt, elektroniskt avfall, ljuskällor

Elektriska eller elektroniska produkter inklusive ljuskällor och liknande är farligt avfall som omfattas av Producentansvar. För mer information se: www.el-kretsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inget företagsavfall till återvinningscentraler och miljöstationer

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas till kommunens återvinningscentraler eller miljöstationer.

Visa upp handlingar vid tillsyn

Anteckningar, transportdokument och fakturor ska kunna visas upp av dig när Miljö- och stadsarkitektskontoret gör tillsyn på företaget.

Överträdelser

Det är straffbart att bryta mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall. Miljö- och stadsarkitektkontoret är skyldig att anmäla överträdelser till åklagare. Om man som avsändare av farligt avfall inte upprättar transportdokument får man betala en miljösanktionsavgift. Läs mer om Miljösanktionsavgift

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad