Filipstads kommun startsida

Anmälan vid byggprojekt

Trots att en åtgärd inte kräver bygglov kan den ändå behöva anmälas till miljö- och stadsarkitektkontoret. I och med lagändringen som trädde i kraft 2 juli 2014 ska följande åtgärder anmälas. ​

Anmälan av ärenden som inte kräver lov men ska anmälas:

 • uppförande av ett komplementbostadshus på 25 m² byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
 • tillbyggnad av en huvudbyggnad med 15 m² bruttoarea.
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • tillbyggnad av högst två takkupor om de inte innebär ett ingrepp i bärande konstruktioner och som mest omfattar halva takfallet.

Sedan tidigare gäller också anmälansplikten:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • nybyggnad eller tillbyggnad som av kommunen har undantagits från krav på bygglov.
 • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnad.
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats.
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. I ärende om större vindkraftverk och vindkraftsparker svarar Länsstyrelsen för handläggningen.

Om det vid anmälningsärenden kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Illustration med större byggnader med min 4.5 meter avstånd från tomtgräns

Utan lov men med anmälan, källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Krav på anmälan gäller inte:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är en friggebod,
  ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som är lovbefriat vid en- och tvåbostadshus.
 • annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan,
 • sådan åtgärd som avses i 3, 4, 5 eller 6 om det är en byggnad eller tomt som tillhör staten eller ett landsting.
 • åtgärd som rör en byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
Illustration med mindre byggnationer med minst 4.5 meters avstånd från tomtgräns

Utan lov och utan anmälan, källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Installation av eldstad

För att du ska få installera och så småningom börja elda i din eldstad behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Tillsammans med din anmälan ska du lämna in:

 • En kontrollplan.
 • En planritning, där du tydligt visar vart i din bostad du tänker installera din eldstad.
 • Fasadritningar där du tydligt visar hur hög skorstenen kommer att vara och vart den ska sitta.
 • Prestandadeklaration, som visar att eldstaden och rökkanalen är godkänd enligt gällande regler. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på vart du kan hitta deklarationen.
Ritningarna bör vara i skala 1:100Startbesked: För att börja installera eldstaden måste du få ett startbesked. Med startbeskedet fastställs kontrollplanen. I och med att kontrollplanen ligger till grund för att du ska få ett startbesked är det viktigt att den finns med i din ansökan.När du får börja elda: Du får börja elda efter att skorstenfejarmästaren gjort en installationsbesiktning och du fått ett slutbesked från kommunen. Slutbeskedet utfärdas när kontrollplan som är ifylld och komplett tillsammans med en kopia på godkänt besiktningsprotokoll från installationsbesiktningen har inkommit till stadsarkitektkontoret.

Rivning

Innan rivningsåtgärder utförs så ska det oftast ansökas om lov eller anmälas till Miljö- och stadsarkitektkontoret innan. Då ska bland annat en rivningsplan lämnas in som beskriver hur avfallet tas om hand.

Det krävs inte rivningslov för byggnader/ byggnadsdelar som får uppföras utan lov. Däremot kan en anmälan behövas.

Om rivningen avser komplement- eller ekonomibyggnad för jord- och skogsbruk behövs anmälan.

Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Om du misstänker att byggnaden är kulturmärkt bör du ta kontakt med kommunen, Länsstyrelsen eller Värmlands museum för att vara på den säkra sidan.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Telefonnummer:

054‑21 16 36

Postadress:

Kulinggatan 3
652 21 Karlstad