Filipstads kommun startsida

Strandskyddsdispens

Kort om strandskydd

Syftet med strandskyddet är att säkerställa allmänhetens tillträde och skydda den biologiska mångfalden.

Strandskyddet i Filipstad varierar mellan 100 och 300 meter beroende på vilken sjö du vill bygga vid. I detaljplanelagt område är strandskyddet ofta upphävt, men ska du bygga utanför detaljplanelagt område så ska du ansöka om strandskyddispens.

Vad omfattas av strandskydd?

Generellt utgår strandskyddet från strandlinjen vid normalvattenstånd och sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Mindre vattendrag som diken, bäckar och åar är i många fall undantagna från det generella strandskyddet genom beslut av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om ett utvidgat strandskydd upp till 300 meter, i Filipstads kommun gäller som nämnt 100-300 meter.

Vad får man inte göra inom strandskyddat område?

 • Uppföra nya byggnader
 • Ändra byggnader eller byggnaders användning och utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där man annars skulle fått färdats fritt.
 • Utföra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar.
 • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Anläggningar som behövs för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske är i vissa fall undantagna strandskyddreglerna om de inte gäller bostadsändamål.

När får man bygga trots strandskyddat område?

Som särskilda skäl anses områden som:

 • Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från närmsta strandlinje.
 • Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet om verksamheten inte kan ligga utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Exempel: infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Kräver mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.

Tomtplatsavgränsning

I ett beslut om strandskyddsdispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på karta. Tomtplats är det område där markägaren kan hävda privat zon där inte allmänheten har rätt att vistas. Utanför tomtplats gäller allemansrätten.

En tomtplats är inte detsamma som fastigheten och gränserna behöver därför inte sammanfalla.

Ansökan och avgift

Förutom i undantagsfall ska ansökan skrivas på blanketten och lämnas till Miljö- och stadsarkitektkontoret. Vänligen rita in på karta i vilket område åtgärden utförs. I vissa fall ska ansökan skickas till Länsstyrelsen men då informeras du om det.
Avgiften för ansökan tas ut oavsett om dispensansökan beviljas eller inte.

Landskapsbildsskydd

Vissa delar av kommunen omfattas av lanskapsbildsskydd. Ansökan görs då till Länsstyrelsen Värmland och de måste avgöra frågan om dispens från landskapsbildsskydd innan kommunen avgör frågan om bygglov.

Om strandskyddsdispens krävs i kombination med dispens från landskapsbildsskyddet så handlägger Länsstyrelsen även den frågan.

Anmälan om vattenverksamhet

Många gånger är bryggor och andra arbeten i vatten en "Vattenverksamhet". Det är då Länsstyrelsen som handlägger ärenden.

Anmälan av vattenverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrigt

 • Husvagnar och andra tillfälliga byggnader får endast placeras inom strandskyddat område under en normal semesterperiod, sedan måste de flyttas.
 • Brott mot strandskyddslagen ska alltid anmälas till miljöåklagare.

Beslut om utökat strandskydd

Vid sjöarna Långban inkl. Ljustjärn, Lungen, Yngen inkl. Assertjärnen och Älvsjön inkl. Eriksdalsälven och Svartälven finns utökat strandskydd från 2015-01-01. Här kan du se kartor och beslut om vilka områden som är berörda Pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster..

Nytt undantag från strandskydd

För dig som har en fastighet inom strandskyddsområde där strandskyddet inte är upphävt finns en möjlighet att bygga utan strandskyddsdispens. Se beslut från Länsstyrelsen här Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..
Kom ihåg att du kan behöva både bygglov och dispens för landskapsbilden ändå.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad