Filipstads kommun startsida

Bygglov

När behövs bygglov?

Bygglov behövs för att få:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det byggnaden senast använts till eller för vilket bygglov har lämnats.
 • göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
 • ändra en byggnads yttre så att dess karaktärsdrag påverkas.

Enklare åtgärder får inte vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens godkännande, inte ens om de är lovbefriade.

Förslag till överenskommelse mellan grannar. Pdf, 14 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Trots att lov beviljats så får ni inte:

 • Påbörja byggnationen innan det har utfärdats ett startbesked
 • Börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked.

Tidsbegränsat bygglov

Om ett bygglov inte uppfyller alla krav kan ett tillfälligt bygglov lämnas i 5 år. Det går att förnya ett sådant lov med ytterligare 5 år, men sedan måste ett permanent bygglov beviljas för att den lovpliktiga åtgärden inte ska behöva återställas.

Färdigställandeskydd

Om en näringsidkare anlitas för projektet ska ett färdigställandeskydd finnas vid ny- eller tillbyggnad av småhus. Precis som med byggfelsförsäkringen ska byggnadsnämnden pröva om det behövs när det gäller tillbyggnation.

Förhandsbesked

Du kan begära ett förhandsbesked av kommunen. Nämnden prövar då om platsen du avser bygga på är lämplig eller om den åtgärd du tänkt utföra är genomförbar. Byggnadsnämnden är bunden till sitt förhandsbesked om du söker bygglov inom två år från den dag förhandsbesked lämnades.

Det kan vara bra att söka ett besked om du är osäker på om lov kan lämnas. Lovhandlingar kan vara kostsamma att ta fram och då är förhandsbeskedet en trygghet.

Lovbefriade åtgärder

Bygglov krävs inte för (gäller endast en- och tvåbostadshus):

 • Att färga om byggnader om karaktären behålls.
 • 1,8 meter högt plank eller mur vid uteplatser. Högst 3,6 meter ut från fasad. -ej anmälan
 • Skärmtak med sammanlagt högst 15 m² vid uteplats och entré. Högst 3,6 meter ut från fasad. -ej anmälan
 • Samtliga komplementbyggnader med sammanlagt högst 15 m² byggnadsarea och högst 3,0 meter till taknock. -ej anmälan
 • Komplementbostadshus med ytan 30 m² och nockhöjden 4 m. -anmälan
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 m². -anmälan
 • Tillbyggnad med högst två takkupor. -anmälan
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. -anmälan

Mindre byggnader utanför detaljplan kan vara lovbefriade. Ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk kan också vara bygglovsbefriade när de är till för jord- och skogsbruksändamålet. Är du osäker är du välkommen att kontakta byggnadsinspektörerna.

Byggnader för totalförsvaret är alltid lovbefriade om de är av hemlig natur.

Enklare åtgärder får inte vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens godkännande, inte ens om de är lovbefriade. Om åtgärd vidtas inom 4,5 meter från väg eller parkmark så krävs bygglov och byggnationen är inte lovbefriad.

Illustration Småbyggnationer med minst 4.5 meters avstånd från tomtgräns

Lovbefriade åtgärder, källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

 • Nya lagändringar har gjorts 2 juli 2014, fler åtgärder får utföras utan bygglov men flera av dem måste anmälas.
 • Om du tänkt anlägga avlopp vid nybyggnation måste det anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Du kan läsa om alla våra beviljade lov i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad