Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2021 är 47 600 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre


1999

Fasadändring större


3998

Inglasat uterum

-

3094

Altantak

16-49

2190

Skärmtak (fristående)

16-30

2380

Skärmtak (fristående)

31-

4760

Tillbyggnad garage

max 50%

2570

Tillbyggnad fritidshus

16-50

5141

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

6093

Garage/ carport/ förråd

0-50

2856

Garage/ carport/ förråd

51-

5712

Nybyggnation villa

130-199

19802


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2094

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2094

Installation av eldstad


1190

Liten ändring i bärande konstruktion


1428

Stor ändring i bärande konstruktion


6664


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan


1190

Rivningslov

-250

4760

Rivningslov

251-999

9520


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

4760


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

268


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

1904

6-9 personer

2856

10- personer

5712


Sida uppdaterad 2021-01-15

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad