Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor. Här är årets avgifter.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2022 är 48 300 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre


2029

Fasadändring större


4057

Inglasat uterum

-

3140

Altantak

16-49

2222

Skärmtak (fristående)

16-30

2415

Skärmtak (fristående)

31-

4830

Tillbyggnad garage

max 50%

2608

Tillbyggnad fritidshus

16-50

5216

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

6182

Garage/ carport/ förråd

0-50

2898

Garage/ carport/ förråd

51-

6182

Nybyggnation villa

130-199

20093


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2125

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2125

Installation av eldstad


1208

Liten ändring i bärande konstruktion


1449

Stor ändring i bärande konstruktion


6762


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan


1208

Rivningslov

-250

4830

Rivningslov

251-999

9660


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

4830


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

272


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

1932

6-9 personer

2898

10- personer

5796


Sida uppdaterad 2022-01-11

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad