Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2020 är 47 300 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre


1987

Fasadändring större


3973

Inglasat uterum

-

3075

Altantak

16-49

2176

Skärmtak (fristående)

16-30

2365

Skärmtak (fristående)

31-

4730

Tillbyggnad garage

max 50%

2554

Tillbyggnad fritidshus

16-50

5108

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

6054

Garage/ carport/ förråd

0-50

2838

Garage/ carport/ förråd

51-

5676

Nybyggnation villa

130-199

19677


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2081

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2081

Installation av eldstad


1183

Liten ändring i bärande konstruktion


1419

Stor ändring i bärande konstruktion


6622


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan


1183

Rivningslov

-250

4730

Rivningslov

251-999

9460


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

4730


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

267


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

1892

6-9 personer

2838

10- personer

5676


Sida uppdaterad 2020-01-07

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad