Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor. Här är årets avgifter.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2023 är 52 500 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre


2205

Fasadändring större


4410

Inglasat uterum

-

3413

Altantak

16-49

2415

Skärmtak (fristående)

16-30

2625

Skärmtak (fristående)

31-

5250

Tillbyggnad garage

max 50%

2835

Tillbyggnad fritidshus

16-50

5670

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

6720

Garage/ carport/ förråd

0-50

3150

Garage/ carport/ förråd

51-

6720

Nybyggnation villa

130-199

21840


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2310

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2310

Installation av eldstad


1313

Liten ändring i bärande konstruktion


1575

Stor ändring i bärande konstruktion


7350


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan


1313

Rivningslov

-250

5250

Rivningslov

251-999

10500


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

5250


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

293


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

2100

6-9 personer

3150

10- personer

6300

Sida uppdaterad 2023-01-10

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad