Filipstads kommun startsida

Prövningsprocessen

1. Ansökan/anmälan:

Inlämnande av kompletta handlingar och eventuell anmälan av kontrollansvarig. Handläggningstiden ska vara max 10 veckor från det att ansökan är komplett, men får förlängas med ytterligare 10 veckor om det finns skäl till detta, såsom inblandning av andra myndigheter.

När ansökan inkommer till Miljö- och stadsarkitektkontoret så skickas ett mottagningsbevis ut där det står om du behöver komplettera ansökan. Om ansökan inte är komplett ska kompletteringar göras skyndsamt. I ett ärende som inte kompletterats kan sökanden bli förelagd att komplettera inom en viss tid, annars bedöms ärendet med de handlingar som lämnats in.

2. Beslut:

Ett beslut kan fattas av Miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträden som sker varje månad med undantag för juli månad. För mindre ärenden har Miljö- och byggnadsnämnden delegerat beslutsfattandet till tjänstemän och nämndens ordförande. Ärendena bereds två veckor innan sammanträdena och det är viktigt att du som tänkt lämna in en ansökan är ute i god tid.

3. Tekniskt samråd och startbesked:

Om ett ärende beviljas så kan ett tekniskt samråd komma att behövas. Under ett tekniskt samråd diskuteras projektet, kontrollplanen fastställs och om allt är i sin ordning får byggherren ett startbesked vilket innebär att arbetena får påbörjas. Vid samrådet ska projektets kontrollansvarige medverka.

I mindre ärenden behövs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Om ansökan är komplett lämnar handläggaren ett startbesked och byggherren ansvarar då själv för att kontrollen mot de regler som finns för byggande följs.

Observera att ett projekt aldrig får påbörjas utan ett startbesked. Om så skulle ske ska sanktionsavgifter enligt Plan- och byggförordningen tas ut och i värsta fall kan byggnadsverket komma att behöva rivas.

4. Tillsyn, utförande och kontroller:

Om det inte anses vara obehövligt ska en byggnadsinspektör göra minst ett arbetsplatsbesök under processen. I de flesta fall är det stommen som är mest intressant. I övrigt ska den kontrollansvarige utföra kontroller under projektets gång om projektet har en sådan, annars är byggherren själv ansvarig för projektets genomförande.

5. Slutsamråd:

Slutsamrådet är ofta lämpligt att ha på plats. Det är ett obligatoriskt samråd, lika viktigt som det tekniska samrådet. Här går byggherre, kontrollansvarig och byggnadsinspektör igenom alla kontrollpunkter på kontrollplanen och bygget i övrigt för att, om allt är i sin ordning, utfärda ett slutbesked. När slutbeskedet är utfärdat får du börja använda byggnaden, inte tidigare.

Om projektet inte har innehållit ett tekniskt samråd så brukar inte heller ett slutsamråd behövas. Handläggare skickar då ut ett slutbesked när en ifylld kontrollplan och eventuella besiktningsintyg inkommer till kontoret.

Oavsett projektets storlek så får inte ett byggnadsverk tas i bruk utan ett slutbesked. Om så ändå sker ska en sanktionsavgift tas ut enligt Plan- och byggförordningen.

6. Användning av byggnadsverket:

När projektet är färdigt och slutbesked är utfärdat får byggnadsverket tas i bruk.

Ärenden beslutade innan 2016-05-02 handläggs enligt den då gällande Plan- och bygglagen. Begrepp som "bygganmälan", "kvalitetsansvarig" och "slutbevis" lever alltså kvar till 2016-05-02.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad