Filipstads kommun startsida

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan

Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla:

  1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
  2. vem som ska göra kontrollerna,
  3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
  4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
  5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
  6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen är kort sagt en cheklista med kontrollpunkter som bockas av allt eftersom projektet fortlöper. De kan se olika ut beroende på vilken typ av projekt de omfattar.

Kontrollplan skall alltid lämnas in tillsammans med ansökan om lov eller anmälan för kontroll. När arbetet är klart så ansöker ni om slutbesked där ni även skickar in en ifylld kontrollplan där den kontrollansvarige/ byggherren själv intygar att kontroll av arbetet har utförts.  

De enda undantagen från krav på kontrollplan är enkel rivning där inget farligt avfall förekommer eller mindre schaktarbeten.

Kontrollansvarig

Vid mer komplicerade arbeten krävs en kontrollansvarig som ser över att arbetena utförs på rätt sätt. Denne skall från och med sommaren 2013 vara certifierad kontrollansvarig och ha goda kunskaper om byggarbeten. Han eller hon ska dessutom vara fristående ställning sett till byggherre och entreprenör. Grundregeln är att den som håller i hammaren inte får kontrollera arbetet.

Från sommaren 2013 kan inte de som tidigare varit certifierade kvalitetsansvariga vara kontrollansvariga för ett projekt.

Exempel på en kontrollplan Pdf, 15 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att dessa räcker vid enkla ärenden, och att en kontrollansvarig skall bistå byggherren vid upprättande av kontrollplan när en sådan finns i projektet.

Kontrollansvarig kan ni söka här: Boverket - hitta KA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad