Filipstads kommun startsida

Tillsynsarbete

Tillsyn görs på hissar, ventilation, lekplatser med mera.

Hissar

Om en hiss underkänns vid en återkommande kontroll skickas ett protokoll till Miljö- och stadsarkitektkontoret som beslutar om stängning av hissen tills felen är åtgärdade.

När hissen ska öppnas igen är det bra om fastighetsägare eller fastighetsskötare som ansvarar för anordningen meddelar kommunens byggnadsinspektörer om att hissen godkänts vid en ombesiktning.

Skulle hissen användas efter ett beslut om stängning ska en sanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen dömas ut. Om en fastighetsägare inte stänger hissen efter en underkänd prövning kan också beslutet om stängning förenas med vite för att på så sätt säkerställa att en potentiellt livsfarlig hiss inte används.

Krav på korgdörr i hiss

Hissar för persontransport ska efter årsskiftet 2012-2013 vara utrustade med korgdörr för att kunna godkännas. Behovet kan i vissa fall tillgodoses med en så kallad ljusridå om besiktningsmannen godkänner det. Byggnadsnämnden kan i speciella fall lämna dispens från kravet om en installation inte är rimlig.

Obligatorisk ventilationskontroll

Enligt förordning om funktionskontroll av ventilationssystem ska en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i denna förordning.

Byggnaders besiktningsintervall:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilations system samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation. 3 år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation. 6 år.

Om besiktningen utförs tidigare än föreskrivet intervall ska nästa besiktning ske senast inom föreskrivet intervall (tre eller sex år) räknat från den senaste faktiskt utförda besiktningen.

Om besiktningen inte har utförts inom föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den senaste besiktningen skulle ha utförts.

Om kontrollanten hittar brister vid kontrollen ska fastighetsägaren inom ett halvår åtgärda felen och låta göra en ny besiktning.

Kontoret påminner fortlöpande de fastighetsägare som glömt utföra OVK i tid.

Hitta OVK-besiktningsmänBoverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovårdad fastighet och trafikfarlig växtlighet

Kommunen kan förelägga en fastighetsägare till att utföra åtgärder på ovårdad byggnad, nedskräpad tomt eller trafikfarlig växtlighet i korsning.

Lekplatser

Kommunen ska med sin tillsyn se till att lekplatser och anordningar besiktas. Om du upptäcker en lekplats som skulle kunna utgöra fara kan ni höra av er till byggnadsinspektörerna.

Olovligt byggande

Nya sanktionsavgifter gör det mycket dyrt att glömma söka bygglov. Den 2 maj 2011 ändrades plan- och bygglagen och kostnaden för att bygga utan bygglov, så kallat "svartbygge" ökade. Det är riksdagsbeslut som ligger bakom kostnadsökningarna och inte kommunernas tjänstemän.

Innan beslutet fattas får fastighetsägaren alltid en möjlighet att yttra sig.

Dessa överträdelser blir väldigt kostsamma för dig oavsett om lov kan ges i efterhand eller inte då sanktionsavgiften ska tas ut i ärende där återställande inte skett.

Glöm inte att trots att lov beviljats så får du inte:

  • Påbörja byggnationen innan vi utfärdat startbesked
  • Börja använda byggnaden innan ni fått ett slutbesked.

Brott mot strandskyddslagen

Mark som privatiseras och byggnader som uppförs utan strandskyddsdispens ska alltid anmälas till miljöåklagare. Är byggnaden dessutom lovpliktig ska en sanktionsavgift tas ut av kommunen enligt Plan- och byggförordningen.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad