Filipstads kommun startsida

Överklagan, lagar och regler vid bygglov

Överklagande av beslut

Alla beslut om lov, strandskyddsdispens eller förhandsbesked kan överklagas.

Det är kostnadsfritt och det du måste ange i din överklagan till kommunen är:

  • Beslutsparagraf eller ärendets diarienummer
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt
  • Vilken ändring du vill ha
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och skicka per post till kommunen så att din överklagan inkommer senast tre veckor från det att du delgivits beslutet.Beslut i ärende där du inte ansetts berörd kan läsas digitalt när det kungörs i Post- och Inrikes tidningar (PoIT). Tiden att överklaga är fyra veckor som räknas från den dag då beslutet kungjordes.När du överklagar ett beslut som fattats av miljö- och byggnadsnämnden eller byggnadsinspektörerna ska du skicka din överklagan till kommunen som sedan skickar den vidare till Länsstyrelsen i Värmland som prövar beslutet.

BBR 21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska från och med den 1 juli 2014 tillämpas.

PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förklarar lagtexterna på ett mer utförligt sätt.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad