Filipstads kommun startsida

Buller

Buller definieras som oönskat ljud och kan härröra från trafik, industrier, olika verksamheter, grannar med mera. Buller kan påverka hälsa och välbefinnande. Det finns riktvärden för buller både inomhus och utomhus.

Vad är buller?

Fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som människor känner sig störda av och helst vill slippa. Men även önskade ljud, som musik, kan bli oönskade om ljudnivån är för hög.

Buller kan komma ifrån många olika sorters källor. Decibel (dB) är ett mått på ljudtrycksnivå. Ju fler decibel, desto högre ljudtrycksnivå. Normal samtalston ligger vid ca. 60 dB, medan en rockkonsert kan vara uppe vid 110 dB. 

Ett ljuds frekvens mäts i hertz (Hz), svängningar per sekund, och de för människan hörbara ljuden finns i spannet 20 till 20 000 Hz.

Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras av låga frekvenser. Exempel på symtom vid exponering är trötthet, irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och störd sömn. Symtomen och besvären kan komma redan vid relativt låga ljudnivåer, strax över den normala hörtröskeln.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål?

Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till verksamhetsutövaren. Om du anser att du inte får hjälp av verksamhetutövaren kan du vända dig till miljö- och stadsarkitektkontoret. Miljö- och stadsarkitektkontoret gör då en bedömning om ditt klagomål är berättigat och om åtgärder kan krävas för att minska bullret.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad