Filipstads kommun startsida

Anmälningsplikt för verksamheter

Vissa verksamheter bedöms vara av sådan art att de måste anmälas till kommunen innan man påbörjar dem. Detta för att kommunen skall vara medveten om att de existerar så att tillsyn kan bedrivas. Om en anmälningspliktig verksamhet påbörjas utan att anmälan gjorts döms en miljösanktionsavgift ut.

Tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter genomförs med jämna mellanrum för att säkerställa att lagen följs och att risken för ölägenhet för människors hälsa minimeras.

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten startar. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den anmälda verksamheten. Uppgifter som bör finnas i anmälan kan till exempel vara en beskrivning av verksamheten, ritning över lokaler och uppgifter om ventilationen i lokalerna.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor