Filipstads kommun startsida

Avlopp

En gatubrunn på en gata i stan med kullersten

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.

Vilket vatten kommer till reningsverket?

Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Dagvattnet avleds oftast i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag, men i de äldre stadskärnorna kan dagvattnet i många fall avledas i samma ledning som spillvattnet i så kallade kombierade ledningar och kommer då till reningsverket. 

Dräneringsvatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras avleds oftast till dagvattenledningarna.

Fett är ett stort problem i avlopp. Läs mer vad du kan göra för att minimera dina utsläpp av fett.

Uppströmsarbete

Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar. Se till att inte fett eller miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet, som målarfärg, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel. De kan innehålla ämnen som tar död på de snälla bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet eller sätter igen avloppsrören. Farligt avfall ska lämnas till återvinningscentralen. Små mängder fett kan hällas upp i flaska eller behållare och läggas i det brännbara kärlet eller lämnas på ÅVC. Om du har ett företag kan du beställa abonnemang för hämtning av fett, sök efter entreprenör för fettåtervinning. Läs mer om vad du kan göra gällande uppströmsarbete.

Enskilda avlopp

Om du bor där kommunalt avlopp inte finns har du ett enskilt avlopp. Se mer info nedan.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.

Undersidor