Filipstads kommun startsida

Är mitt avlopp tillräckligt?

Om ditt avlopp är bristfälligt och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att åtgärda det.

Avloppslösningar som generellt inte är godkända:

Endast slamavskiljare
Slamavskiljningens syfte är att separera slam från vatten för att kunna infiltrera utan
igensättningsproblem. Reningen av bakterier, virus och näringsämnen är mycket liten.

En- eller tvåkammarbrunn
Vid rening av avloppsvatten inkl wc krävs en trekammarbrunn för tillräcklig slamavskiljning. Antalet kamrar och volymen på brunnen har stor betydelse för reningen och för infiltreringens hållbarhet.

Stenkista
Begränsad rening av bakterier, virus och näringsämnen. Risken är dessutom stor att anläggningen sätts igen vid hög belastning.

Inget tillstånd
Anläggningen kan vara utförd/placerad på olämpligt sätt. Markegenskaper, läget för
dricksvattenbrunnar mm är eventuellt inte granskat.  Anläggningen är olagligt enligt miljöbalken.

Infiltrering/markbädd äldre än 30 år
Krav på infiltrering kom på 70-talet. I början var kravet på ytan mindre. En infiltrerings reningseffekt avtar efter ett antal år, materialet i marken mättas. Efter 30 år är reningen
av näringsämnen mycket liten. En äldre markbädd renar ännu sämre.

Ingen rening trots att vatten är indraget i huset
Även bad-, disk- o tvättvatten (BDT) innehåller bakterier, virus, syreförbrukande ämnen och
näringsämnen.

Dokument

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad