Filipstads kommun startsida

Är mitt avlopp tillräckligt?

Text 1

Om ditt avlopp är bristfälligt och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att åtgärda det.

Avloppslösningar som generellt inte är godkända:

Endast slamavskiljare

Slamavskiljningens syfte är att separera slam från vatten för att kunna infiltrera utan igensättningsproblem. Reningen av bakterier, virus och näringsämnen är mycket liten.

En- eller tvåkammarbrunn

Vid rening av avloppsvatten inkl wc krävs en trekammarbrunn för tillräcklig slamavskiljning. Antalet kamrar och volymen på brunnen har stor betydelse för reningen och för infiltreringens hållbarhet.

Stenkista

Begränsad rening av bakterier, virus och näringsämnen. Risken är dessutom stor att anläggningen sätts igen vid hög belastning.

Inget tillstånd

Anläggningen kan vara utförd/placerad på olämpligt sätt. Markegenskaper, läget för dricksvattenbrunnar mm är eventuellt inte granskat.  Anläggningen är olagligt enligt miljöbalken.

Infiltrering/markbädd äldre än 30 år

Krav på infiltrering kom på 70-talet. I början var kravet på ytan mindre. En infiltrerings reningseffekt avtar efter ett antal år, materialet i marken mättas. Efter 30 år är reningen av näringsämnen mycket liten. En äldre markbädd renar ännu sämre.

Ingen rening trots att vatten är indraget i huset

Även bad-, disk- o tvättvatten (BDT) innehåller bakterier, virus, syreförbrukande ämnen och näringsämnen.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad